دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/07/2009 jetlagged [en] jetlagged تلفظ 0 رأی
31/07/2009 nuclear submarine [en] nuclear submarine تلفظ 0 رأی
31/07/2009 seat [en] seat تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
31/07/2009 sensible [en] sensible تلفظ 1 رأی
29/07/2009 Tate Modern [en] Tate Modern تلفظ 0 رأی
29/07/2009 jewelfish [en] jewelfish تلفظ 0 رأی
29/07/2009 Italy [en] Italy تلفظ 1 رأی
29/07/2009 Morocco [en] Morocco تلفظ 0 رأی
29/07/2009 Armenia [en] Armenia تلفظ 0 رأی
29/07/2009 thief [en] thief تلفظ 0 رأی
29/07/2009 missing [en] missing تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/07/2009 upset [en] upset تلفظ 1 رأی
29/07/2009 mishappen [en] mishappen تلفظ 0 رأی
29/07/2009 forthright [en] forthright تلفظ 0 رأی
29/07/2009 spectrum [en] spectrum تلفظ 2 رأی
29/07/2009 Darlington [en] Darlington تلفظ 0 رأی
29/07/2009 Sunderland [en] Sunderland تلفظ 2 رأی
29/07/2009 pleasures [en] pleasures تلفظ 0 رأی
29/07/2009 pleasure [en] pleasure تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
29/07/2009 pleasurable [en] pleasurable تلفظ 0 رأی
29/07/2009 blueprint [en] blueprint تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/07/2009 lesbian [en] lesbian تلفظ -1 رأی
28/07/2009 oxidize [en] oxidize تلفظ 0 رأی
28/07/2009 oxidant [en] oxidant تلفظ 0 رأی
28/07/2009 Oxfordshire [en] Oxfordshire تلفظ 0 رأی
28/07/2009 Oxford [en] Oxford تلفظ 1 رأی
28/07/2009 ethos [en] ethos تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
28/07/2009 ethologist [en] ethologist تلفظ 0 رأی
28/07/2009 ethnomethodologists [en] ethnomethodologists تلفظ 0 رأی
28/07/2009 ethnology [en] ethnology تلفظ 0 رأی