دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/08/2009 destined [en] destined تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/08/2009 International Date Line [en] International Date Line تلفظ 0 رأی
07/08/2009 notification [en] notification تلفظ 1 رأی
07/08/2009 laddy [en] laddy تلفظ 0 رأی
07/08/2009 lad [en] lad تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/08/2009 YouTube [en] YouTube تلفظ 2 رأی
07/08/2009 North Carolina [en] North Carolina تلفظ 1 رأی
07/08/2009 nettle [en] nettle تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/08/2009 Gateshead [en] Gateshead تلفظ 1 رأی
07/08/2009 Lancastrian [en] Lancastrian تلفظ 0 رأی
07/08/2009 drench [en] drench تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/08/2009 Scarborough Castle [en] Scarborough Castle تلفظ 0 رأی
07/08/2009 Northumbrian [en] Northumbrian تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/08/2009 Northumbria [en] Northumbria تلفظ 0 رأی
07/08/2009 All Souls College [en] All Souls College تلفظ 1 رأی
07/08/2009 New College [en] New College تلفظ 0 رأی
07/08/2009 Exeter College [en] Exeter College تلفظ -1 رأی
07/08/2009 Corpus Christi College [en] Corpus Christi College تلفظ 0 رأی
07/08/2009 Magdalen College [en] Magdalen College تلفظ 0 رأی
04/08/2009 Muppet [en] Muppet تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/08/2009 hinny [en] hinny تلفظ 0 رأی
04/08/2009 Geordie [en] Geordie تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/08/2009 Mackem [en] Mackem تلفظ 0 رأی
31/07/2009 willow [en] willow تلفظ 0 رأی
31/07/2009 Super Mario Brothers [en] Super Mario Brothers تلفظ 0 رأی
31/07/2009 super glue [en] super glue تلفظ 0 رأی
31/07/2009 super-ego [en] super-ego تلفظ 0 رأی
31/07/2009 suntan lotion [en] suntan lotion تلفظ 0 رأی
31/07/2009 sunspot [en] sunspot تلفظ 0 رأی
31/07/2009 ballistic [en] ballistic تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ