دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/09/2011 Nathan Fillion [en] Nathan Fillion تلفظ 0 رأی
22/08/2011 Kate Royal [en] Kate Royal تلفظ 0 رأی
22/08/2011 Naboo [en] Naboo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/08/2011 Darth Sidious [en] Darth Sidious تلفظ 0 رأی
22/08/2011 Padmé Amidala [en] Padmé Amidala تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/08/2011 Jar Jar Binks [en] Jar Jar Binks تلفظ -1 رأی
25/04/2011 Lancaster (CA) [en] Lancaster (CA) تلفظ 0 رأی
29/03/2011 palm [en] palm تلفظ 0 رأی
01/02/2011 rescale [en] rescale تلفظ 0 رأی
01/02/2011 Mexican [en] Mexican تلفظ 0 رأی
26/01/2011 Silvia Marlene Favela Meraz [es] Silvia Marlene Favela Meraz تلفظ 0 رأی
26/01/2011 Chartreuse [en] Chartreuse تلفظ 0 رأی
18/01/2011 downpayment [en] downpayment تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2011 commitment-free [en] commitment-free تلفظ 0 رأی
18/01/2011 astronomy [en] astronomy تلفظ 1 رأی
13/01/2011 Lambayeque [es] Lambayeque تلفظ 0 رأی
13/01/2011 recta [es] recta تلفظ 0 رأی
13/01/2011 Rieju [es] Rieju تلفظ 0 رأی
13/01/2011 La Quintrala [es] La Quintrala تلفظ 0 رأی
13/01/2011 entrometerse [es] entrometerse تلفظ 0 رأی
13/01/2011 Valentín Pimpstein [es] Valentín Pimpstein تلفظ 0 رأی
13/01/2011 arteriola [es] arteriola تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/01/2011 descueve [es] descueve تلفظ 0 رأی
13/01/2011 statelessness [en] statelessness تلفظ 0 رأی
13/01/2011 ingroup [en] ingroup تلفظ 0 رأی
13/01/2011 outgroup [en] outgroup تلفظ 0 رأی
13/01/2011 hypercritically [en] hypercritically تلفظ 0 رأی
12/01/2011 golden [en] golden تلفظ 2 رأی
12/01/2011 hundreds [en] hundreds تلفظ 0 رأی
12/01/2011 monistic [en] monistic تلفظ 0 رأی