دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/12/2011 James [en] James تلفظ 1 رأی
11/06/2009 trichordate [en] trichordate تلفظ 0 رأی
08/05/2009 shite [en] shite تلفظ 1 رأی
08/05/2009 passing [en] passing تلفظ 1 رأی
08/05/2009 defeat [en] defeat تلفظ 2 رأی
08/05/2009 entrapment [en] entrapment تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/05/2009 heartburn [en] heartburn تلفظ 1 رأی
08/05/2009 heartache [en] heartache تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2009 presbycusis [en] presbycusis تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2009 bastard [en] bastard تلفظ 2 رأی
06/05/2009 dicotyledon [en] dicotyledon تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
06/05/2009 reprehensible [en] reprehensible تلفظ 2 رأی
06/05/2009 emanating [en] emanating تلفظ 1 رأی
06/05/2009 discography [en] discography تلفظ 0 رأی
06/05/2009 considering [en] considering تلفظ 0 رأی
06/05/2009 accusatory [en] accusatory تلفظ 0 رأی
06/05/2009 replica [en] replica تلفظ 0 رأی
06/05/2009 trowel [en] trowel تلفظ 1 رأی
06/05/2009 preserve [en] preserve تلفظ 0 رأی
06/05/2009 reconstruction [en] reconstruction تلفظ 0 رأی
06/05/2009 rehabilitation [en] rehabilitation تلفظ 0 رأی
06/05/2009 restoration [en] restoration تلفظ 0 رأی
06/05/2009 conservation [en] conservation تلفظ 0 رأی
06/05/2009 preservation [en] preservation تلفظ 0 رأی
06/05/2009 junk [en] junk تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
06/05/2009 impeccable [en] impeccable تلفظ 1 رأی
06/05/2009 insufferable [en] insufferable تلفظ 0 رأی
06/05/2009 curd [en] curd تلفظ 0 رأی
06/05/2009 exterminate [en] exterminate تلفظ 1 رأی
06/05/2009 TARDIS [en] TARDIS تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ