دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/01/2016 Porsche 919 Hybrid [en] Porsche 919 Hybrid تلفظ 0 رأی
16/01/2016 Congresbury [en] Congresbury تلفظ 0 رأی
16/01/2016 Grampians [en] Grampians تلفظ 0 رأی
16/01/2016 jellied eels [en] jellied eels تلفظ 0 رأی
16/01/2016 Genghis Khan [en] Genghis Khan تلفظ 0 رأی
16/01/2016 Plymouth Hoe [en] Plymouth Hoe تلفظ 0 رأی
14/09/2015 Vauxhall Chevette [en] Vauxhall Chevette تلفظ 0 رأی
14/09/2015 James Tiptree Jr. [en] James Tiptree Jr. تلفظ 0 رأی
14/09/2015 impactor [en] impactor تلفظ 0 رأی
14/09/2015 Peterhead [en] Peterhead تلفظ 0 رأی
14/09/2015 Laboratories [en] Laboratories تلفظ 0 رأی
14/09/2015 greetings card [en] greetings card تلفظ 1 رأی
14/09/2015 gigs [en] gigs تلفظ 0 رأی
10/09/2015 stemetil [en] stemetil تلفظ 1 رأی
10/09/2015 Theodorus [en] Theodorus تلفظ 0 رأی
10/09/2015 Westhumble [en] Westhumble تلفظ 0 رأی
10/09/2015 discordancy [en] discordancy تلفظ 0 رأی
10/09/2015 athletes [en] athletes تلفظ 2 رأی
10/09/2015 chocolate-box [en] chocolate-box تلفظ 0 رأی
10/09/2015 loony bin [en] loony bin تلفظ 0 رأی
10/09/2015 horrific [en] horrific تلفظ 0 رأی
09/10/2012 Giltspur [en] Giltspur تلفظ 0 رأی
08/10/2012 Denudation [en] Denudation تلفظ 0 رأی
08/10/2012 unprejudiced [en] unprejudiced تلفظ 0 رأی
08/10/2012 unsavoury [en] unsavoury تلفظ 0 رأی
08/10/2012 scrunchy [en] scrunchy تلفظ 0 رأی
08/10/2012 Anthony Pym [en] Anthony Pym تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
05/10/2012 horseradish [en] horseradish تلفظ 1 رأی
05/10/2012 Voigt [en] Voigt تلفظ 0 رأی
13/12/2011 verifiers [en] verifiers تلفظ 0 رأی