کاربر:

Covarrubias

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Covarrubias شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/06/2019 παραλελοιπώς εἴης [grc] παραλελοιπώς εἴης تلفظ 0 رأی
19/06/2019 παραλελοιπώς εἴη [grc] παραλελοιπώς εἴη تلفظ 0 رأی
19/06/2019 παραλελοιπότες εἶμεν [grc] παραλελοιπότες εἶμεν تلفظ 0 رأی
19/06/2019 παραλελοιπότες εἴημεν [grc] παραλελοιπότες εἴημεν تلفظ 0 رأی
19/06/2019 παραλελοιπότες εἴητε [grc] παραλελοιπότες εἴητε تلفظ 0 رأی
19/06/2019 παραλελοιπότες εἶτε [grc] παραλελοιπότες εἶτε تلفظ 0 رأی
19/06/2019 παραλελοιπότες εἴησαν [grc] παραλελοιπότες εἴησαν تلفظ 0 رأی
19/06/2019 παραλελοιπότες εἶεν [grc] παραλελοιπότες εἶεν تلفظ 0 رأی
19/06/2019 παράλειπε [grc] παράλειπε تلفظ 0 رأی
19/06/2019 παραλειπέτω [grc] παραλειπέτω تلفظ 0 رأی
19/06/2019 παραλειπόντων [grc] παραλειπόντων تلفظ 0 رأی
19/06/2019 παραλειπέτωσαν [grc] παραλειπέτωσαν تلفظ 0 رأی
19/06/2019 παράλιπε [grc] παράλιπε تلفظ 0 رأی
19/06/2019 παραλιπέτω [grc] παραλιπέτω تلفظ 0 رأی
19/06/2019 παραλίπετε [grc] παραλίπετε تلفظ 0 رأی
19/06/2019 παραλιπέτωσαν [grc] παραλιπέτωσαν تلفظ 0 رأی
19/06/2019 παραλιπόντων [grc] παραλιπόντων تلفظ 0 رأی
18/06/2019 παραλελοιπώς ἴσθι [grc] παραλελοιπώς ἴσθι تلفظ 0 رأی
18/06/2019 παραλελοιπώς ἔστω [grc] παραλελοιπώς ἔστω تلفظ 0 رأی
18/06/2019 παραλελοιπότες ἔστε [grc] παραλελοιπότες ἔστε تلفظ 0 رأی
18/06/2019 παραλελοιπότες ἔστων [grc] παραλελοιπότες ἔστων تلفظ 0 رأی
18/06/2019 παραλελοιπότες ἔστωσαν [grc] παραλελοιπότες ἔστωσαν تلفظ 0 رأی
18/06/2019 παραλελοιπότες ὄντων [grc] παραλελοιπότες ὄντων تلفظ 0 رأی
18/06/2019 παραλείπειν [grc] παραλείπειν تلفظ 0 رأی
18/06/2019 παραλείψειν [grc] παραλείψειν تلفظ 0 رأی
18/06/2019 παραλιπεῖν [grc] παραλιπεῖν تلفظ 0 رأی
18/06/2019 παραλελοιπέναι [grc] παραλελοιπέναι تلفظ 0 رأی
18/06/2019 παραλείπων [grc] παραλείπων تلفظ 0 رأی
18/06/2019 παραλείποντος [grc] παραλείποντος تلفظ 0 رأی
18/06/2019 παραλείποντι [grc] παραλείποντι تلفظ 0 رأی