کاربر:

Covarrubias

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Covarrubias شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/09/2019 agitaseis [es] agitaseis تلفظ 0 رأی
22/09/2019 agitarais [es] agitarais تلفظ 0 رأی
22/09/2019 agitasen [es] agitasen تلفظ 0 رأی
22/09/2019 agitá [es] agitá تلفظ 0 رأی
21/09/2019 regalonear [es] regalonear تلفظ 0 رأی
21/09/2019 προβληθείητε [grc] προβληθείητε تلفظ 0 رأی
21/09/2019 προβεβλημένος εἴη [grc] προβεβλημένος εἴη تلفظ 0 رأی
21/09/2019 προβεβλημένος εἴης [grc] προβεβλημένος εἴης تلفظ 0 رأی
21/09/2019 προβεβλημένος εἴην [grc] προβεβλημένος εἴην تلفظ 0 رأی
21/09/2019 προβεβλημένοι εἴησαν [grc] προβεβλημένοι εἴησαν تلفظ 0 رأی
21/09/2019 προβεβλημένοι εἶτε [grc] προβεβλημένοι εἶτε تلفظ 0 رأی
21/09/2019 προβεβλημένοι εἴητε [grc] προβεβλημένοι εἴητε تلفظ 0 رأی
21/09/2019 προβεβλημένοι εἶμεν [grc] προβεβλημένοι εἶμεν تلفظ 0 رأی
21/09/2019 προβεβλημένοι εἴημεν [grc] προβεβλημένοι εἴημεν تلفظ 0 رأی
21/09/2019 προβεβλημένοι εἶεν [grc] προβεβλημένοι εἶεν تلفظ 0 رأی
21/09/2019 προβαλλέσθω [grc] προβαλλέσθω تلفظ 0 رأی
21/09/2019 προβάλλου [grc] προβάλλου تلفظ 0 رأی
21/09/2019 προβαλλέσθωσαν [grc] προβαλλέσθωσαν تلفظ 0 رأی
21/09/2019 προβαλλέσθων [grc] προβαλλέσθων تلفظ 0 رأی
21/09/2019 προβάλλεσθε [grc] προβάλλεσθε تلفظ 0 رأی
21/09/2019 προβαλέσθωσαν [grc] προβαλέσθωσαν تلفظ 0 رأی
21/09/2019 προβαλέσθων [grc] προβαλέσθων تلفظ 0 رأی
21/09/2019 προβάλεσθε [grc] προβάλεσθε تلفظ 0 رأی
21/09/2019 προβαλέσθω [grc] προβαλέσθω تلفظ 0 رأی
21/09/2019 προβαλοῦ [grc] προβαλοῦ تلفظ 0 رأی
21/09/2019 προβληθήτωσαν [grc] προβληθήτωσαν تلفظ 0 رأی
21/09/2019 προβληθέντων [grc] προβληθέντων تلفظ 0 رأی
21/09/2019 προβλήθητε [grc] προβλήθητε تلفظ 0 رأی
21/09/2019 προβληθήτω [grc] προβληθήτω تلفظ 0 رأی
21/09/2019 προβλήθητι [grc] προβλήθητι تلفظ 0 رأی