کاربر:

Covarrubias

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Covarrubias شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/10/2019 Beckett [es] Beckett تلفظ 0 رأی
17/10/2019 Joyce [es] Joyce تلفظ 0 رأی
16/10/2019 θάνατος [grc] θάνατος تلفظ 0 رأی
16/10/2019 Θάνατος [grc] Θάνατος تلفظ 0 رأی
16/10/2019 τρέφωσιν [grc] τρέφωσιν تلفظ 0 رأی
16/10/2019 τρέφωσι [grc] τρέφωσι تلفظ 0 رأی
16/10/2019 τρέφητε [grc] τρέφητε تلفظ 0 رأی
16/10/2019 τρέφωμεν [grc] τρέφωμεν تلفظ 0 رأی
16/10/2019 τρέφῃ [grc] τρέφῃ تلفظ 0 رأی
16/10/2019 τρέφῃς [grc] τρέφῃς تلفظ 0 رأی
16/10/2019 θρέψω [grc] θρέψω تلفظ 0 رأی
16/10/2019 θρέψῃς [grc] θρέψῃς تلفظ 0 رأی
16/10/2019 θρέψῃ [grc] θρέψῃ تلفظ 0 رأی
16/10/2019 θρέψωμεν [grc] θρέψωμεν تلفظ 0 رأی
16/10/2019 θρέψητε [grc] θρέψητε تلفظ 0 رأی
16/10/2019 θρέψωσι [grc] θρέψωσι تلفظ 0 رأی
16/10/2019 θρέψωσιν [grc] θρέψωσιν تلفظ 0 رأی
16/10/2019 τρέφοιμι [grc] τρέφοιμι تلفظ 0 رأی
16/10/2019 τρέφοις [grc] τρέφοις تلفظ 0 رأی
16/10/2019 τρέφοι [grc] τρέφοι تلفظ 0 رأی
16/10/2019 τρέφοιμεν [grc] τρέφοιμεν تلفظ 0 رأی
16/10/2019 τρέφοιτε [grc] τρέφοιτε تلفظ 0 رأی
16/10/2019 τρέφοιεν [grc] τρέφοιεν تلفظ 0 رأی
16/10/2019 θρέψοιμι [grc] θρέψοιμι تلفظ 0 رأی
16/10/2019 θρέψοις [grc] θρέψοις تلفظ 0 رأی
16/10/2019 θρέψοι [grc] θρέψοι تلفظ 0 رأی
16/10/2019 θρέψοιμεν [grc] θρέψοιμεν تلفظ 0 رأی
16/10/2019 θρέψοιτε [grc] θρέψοιτε تلفظ 0 رأی
16/10/2019 θρέψοιεν [grc] θρέψοιεν تلفظ 0 رأی
16/10/2019 θρέψαιμι [grc] θρέψαιμι تلفظ 0 رأی