کاربر:

Covarrubias

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Covarrubias شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/07/2019 ὀβελός [grc] ὀβελός تلفظ 0 رأی
20/07/2019 ὀβελοῦ [grc] ὀβελοῦ تلفظ 0 رأی
20/07/2019 ὀβελῷ [grc] ὀβελῷ تلفظ 0 رأی
20/07/2019 ὀβελόν [grc] ὀβελόν تلفظ 0 رأی
20/07/2019 ὀβελέ [grc] ὀβελέ تلفظ 0 رأی
20/07/2019 ὀβελοί [grc] ὀβελοί تلفظ 0 رأی
20/07/2019 ὀβελῶν [grc] ὀβελῶν تلفظ 0 رأی
20/07/2019 ὀβελοῖς [grc] ὀβελοῖς تلفظ 0 رأی
20/07/2019 ὀβελούς [grc] ὀβελούς تلفظ 0 رأی
20/07/2019 ὀβολός [grc] ὀβολός تلفظ 0 رأی
20/07/2019 ὀβολόν [grc] ὀβολόν تلفظ 0 رأی
20/07/2019 ὀβολέ [grc] ὀβολέ تلفظ 0 رأی
20/07/2019 ὀβολοί [grc] ὀβολοί تلفظ 0 رأی
20/07/2019 ὀβολῶν [grc] ὀβολῶν تلفظ 0 رأی
20/07/2019 ὀβολοῖς [grc] ὀβολοῖς تلفظ 0 رأی
20/07/2019 ὀβολούς [grc] ὀβολούς تلفظ 0 رأی
20/07/2019 ὀβολοῦ [grc] ὀβολοῦ تلفظ 0 رأی
20/07/2019 ὀβολῷ [grc] ὀβολῷ تلفظ 0 رأی
20/07/2019 ὀβολίσκου [grc] ὀβολίσκου تلفظ 0 رأی
20/07/2019 ὀβολίσκος [grc] ὀβολίσκος تلفظ 0 رأی
20/07/2019 ὀβολίσκῳ [grc] ὀβολίσκῳ تلفظ 0 رأی
20/07/2019 ὀβολίσκε [grc] ὀβολίσκε تلفظ 0 رأی
20/07/2019 ὀβολίσκων [grc] ὀβολίσκων تلفظ 0 رأی
20/07/2019 ὀβολίσκοι [grc] ὀβολίσκοι تلفظ 0 رأی
20/07/2019 ὀβολίσκοις [grc] ὀβολίσκοις تلفظ 0 رأی
20/07/2019 ὀβολίσκους [grc] ὀβολίσκους تلفظ 0 رأی
20/07/2019 ὀβολίσκον [grc] ὀβολίσκον تلفظ 0 رأی
20/07/2019 καρποφόρον [grc] καρποφόρον تلفظ 0 رأی
20/07/2019 καρποφόρῳ [grc] καρποφόρῳ تلفظ 0 رأی
20/07/2019 καρποφόρε [grc] καρποφόρε تلفظ 0 رأی