کاربر:

Covarrubias

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Covarrubias شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/08/2019 φυσικωτάτου [grc] φυσικωτάτου تلفظ 0 رأی
19/08/2019 φυσικώτατε [grc] φυσικώτατε تلفظ 0 رأی
19/08/2019 φυσικωτάτῳ [grc] φυσικωτάτῳ تلفظ 0 رأی
19/08/2019 φυσικώτατοι [grc] φυσικώτατοι تلفظ 0 رأی
19/08/2019 φυσικωτάτων [grc] φυσικωτάτων تلفظ 0 رأی
19/08/2019 φυσικωτάτοις [grc] φυσικωτάτοις تلفظ 0 رأی
19/08/2019 φυσικωτάτους [grc] φυσικωτάτους تلفظ 0 رأی
19/08/2019 φυσικώτατον [grc] φυσικώτατον تلفظ 0 رأی
19/08/2019 φυσικωτάτην [grc] φυσικωτάτην تلفظ 0 رأی
19/08/2019 φυσικώταται [grc] φυσικώταται تلفظ 0 رأی
19/08/2019 φυσικωτάταις [grc] φυσικωτάταις تلفظ 0 رأی
19/08/2019 φυσικωτάτας [grc] φυσικωτάτας تلفظ 0 رأی
19/08/2019 φυσικωτάτη [grc] φυσικωτάτη تلفظ 0 رأی
19/08/2019 φυσικωτάτης [grc] φυσικωτάτης تلفظ 0 رأی
18/08/2019 blanqueo [es] blanqueo تلفظ 0 رأی
18/08/2019 UDEF [es] UDEF تلفظ 0 رأی
18/08/2019 Duwamish [es] Duwamish تلفظ 0 رأی
18/08/2019 φυσικωτάτῃ [grc] φυσικωτάτῃ تلفظ 0 رأی
18/08/2019 φυσικώτατα [grc] φυσικώτατα تلفظ 0 رأی
18/08/2019 φυσιολογία [grc] φυσιολογία تلفظ 0 رأی
18/08/2019 φυσιολογίας [grc] φυσιολογίας تلفظ 0 رأی
18/08/2019 φυσιολογίᾳ [grc] φυσιολογίᾳ تلفظ 0 رأی
18/08/2019 φυσιολογίαν [grc] φυσιολογίαν تلفظ 0 رأی
18/08/2019 φῦλον [grc] φῦλον تلفظ 0 رأی
18/08/2019 φύλου [grc] φύλου تلفظ 0 رأی
18/08/2019 φύλοις [grc] φύλοις تلفظ 0 رأی
18/08/2019 φύλων [grc] φύλων تلفظ 0 رأی
18/08/2019 φῦλα [grc] φῦλα تلفظ 0 رأی
18/08/2019 φύλῳ [grc] φύλῳ تلفظ 0 رأی
18/08/2019 φυῆς [grc] φυῆς تلفظ 0 رأی