کاربر:

Covarrubias

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Covarrubias شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/11/2020 ἀφέλξωσιν [grc] ἀφέλξωσιν تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφέλξωσι [grc] ἀφέλξωσι تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφελκύσωσιν [grc] ἀφελκύσωσιν تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφειλκυκώς ᾖς [grc] ἀφειλκυκώς ᾖς تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφειλκυκώς ὦ [grc] ἀφειλκυκώς ὦ تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφειλκυκότες ὦσιν [grc] ἀφειλκυκότες ὦσιν تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφειλκυκότες ὦσι [grc] ἀφειλκυκότες ὦσι تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφειλκυκότες ἦτε [grc] ἀφειλκυκότες ἦτε تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφειλκυκότες ὦμεν [grc] ἀφειλκυκότες ὦμεν تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφειλκυκώς ᾖ [grc] ἀφειλκυκώς ᾖ تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφελκύοιμι [grc] ἀφελκύοιμι تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφέλκοιεν [grc] ἀφέλκοιεν تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφελκύοιεν [grc] ἀφελκύοιεν تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφέλκοιτε [grc] ἀφέλκοιτε تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφελκύοιτε [grc] ἀφελκύοιτε تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφέλκοιμεν [grc] ἀφέλκοιμεν تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφελκύοιμεν [grc] ἀφελκύοιμεν تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφέλκοι [grc] ἀφέλκοι تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφελκύοι [grc] ἀφελκύοι تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφέλκοις [grc] ἀφέλκοις تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφελκύοις [grc] ἀφελκύοις تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφέλκοιμι [grc] ἀφέλκοιμι تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφελκύσοις [grc] ἀφελκύσοις تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφέλξοιμι [grc] ἀφέλξοιμι تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφελκύσοιμι [grc] ἀφελκύσοιμι تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφέλξοιεν [grc] ἀφέλξοιεν تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφελκύσοιεν [grc] ἀφελκύσοιεν تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφέλξοιτε [grc] ἀφέλξοιτε تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφελκύσοιτε [grc] ἀφελκύσοιτε تلفظ 0 رأی
21/11/2020 ἀφέλξοιμεν [grc] ἀφέλξοιμεν تلفظ 0 رأی