کاربر:

Covarrubias

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Covarrubias شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/09/2019 καταβαθῆναι [grc] καταβαθῆναι تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβεβάσθαι [grc] καταβεβάσθαι تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβαινομένῳ [grc] καταβαινομένῳ تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβαινομένου [grc] καταβαινομένου تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβαινόμενος [grc] καταβαινόμενος تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβαινομένους [grc] καταβαινομένους تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβαινομένοις [grc] καταβαινομένοις تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβαινομένων [grc] καταβαινομένων تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβαινόμενοι [grc] καταβαινόμενοι تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβαινόμενε [grc] καταβαινόμενε تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβαινόμενον [grc] καταβαινόμενον تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβαινομένης [grc] καταβαινομένης تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβαινομένη [grc] καταβαινομένη تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβαινομένας [grc] καταβαινομένας تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβαινομέναις [grc] καταβαινομέναις تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβαινόμεναι [grc] καταβαινόμεναι تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβαινομένην [grc] καταβαινομένην تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβαινομένῃ [grc] καταβαινομένῃ تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβαινόμενα [grc] καταβαινόμενα تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβαθησόμενος [grc] καταβαθησόμενος تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβαθησομένους [grc] καταβαθησομένους تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβαθησομένοις [grc] καταβαθησομένοις تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβαθησομένων [grc] καταβαθησομένων تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβαθησόμενοι [grc] καταβαθησόμενοι تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβαθησόμενε [grc] καταβαθησόμενε تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβαθησόμενον [grc] καταβαθησόμενον تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβαθησομένῳ [grc] καταβαθησομένῳ تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβαθησομένου [grc] καταβαθησομένου تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβαθησομένας [grc] καταβαθησομένας تلفظ 0 رأی
17/09/2019 καταβαθησομέναις [grc] καταβαθησομέναις تلفظ 0 رأی