کاربر:

Covarrubias

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Covarrubias شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
12/11/2019 ἀκρατεστάτας [grc] ἀκρατεστάτας تلفظ 0 رأی
12/11/2019 ἀκρατοτάτας [grc] ἀκρατοτάτας تلفظ 0 رأی
12/11/2019 ἀκρατεστάτους [grc] ἀκρατεστάτους تلفظ 0 رأی
12/11/2019 ἀκρατοτάτους [grc] ἀκρατοτάτους تلفظ 0 رأی
12/11/2019 ἀκρατέστατος [grc] ἀκρατέστατος تلفظ 0 رأی
12/11/2019 ἀκρατότατος [grc] ἀκρατότατος تلفظ 0 رأی
12/11/2019 ἀκρατεστάτου [grc] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
12/11/2019 ἀκρατοτάτου [grc] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
12/11/2019 ἀκρατεστάτῳ [grc] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
12/11/2019 ἀκρατοτάτῳ [grc] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
12/11/2019 ἀκρατέστατον [grc] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
12/11/2019 ἀκρατότατον [grc] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
12/11/2019 ἀκρατέστατε [grc] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
12/11/2019 ἀκρατότατε [grc] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
12/11/2019 ἀκρατέστατοι [grc] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
12/11/2019 ἀκρατότατοι [grc] ἀκρατότατοι تلفظ 0 رأی
12/11/2019 ἀκρατεστάτων [grc] ἀκρατεστάτων تلفظ 0 رأی
12/11/2019 ἀκρατοτάτων [grc] ἀκρατοτάτων تلفظ 0 رأی
12/11/2019 ἀκρατεστάτοις [grc] ἀκρατεστάτοις تلفظ 0 رأی
12/11/2019 ἀκρατοτάτοις [grc] ἀκρατοτάτοις تلفظ 0 رأی
12/11/2019 ἀκρατέστερα [grc] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
12/11/2019 ἀκρατότερα [grc] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
12/11/2019 ἀκρατεστέρα [grc] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
12/11/2019 ἀκρατοτέρα [grc] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
12/11/2019 ἀκρατεστέρας [grc] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
12/11/2019 ἀκρατοτέρας [grc] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
12/11/2019 ἀκρατεστέρᾳ [grc] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
12/11/2019 ἀκρατοτέρᾳ [grc] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
12/11/2019 ἀκρατεστέραν [grc] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
12/11/2019 ἀκρατοτέραν [grc] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ