کاربر:

Covarrubias

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Covarrubias شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/01/2021 κυνάρια [grc] κυνάρια تلفظ 0 رأی
19/01/2021 κυναρίῳ [grc] κυναρίῳ تلفظ 0 رأی
19/01/2021 κυναμυίαις [grc] κυναμυίαις تلفظ 0 رأی
19/01/2021 κυναμυιῶν [grc] κυναμυιῶν تلفظ 0 رأی
19/01/2021 κυνάμυιαι [grc] κυνάμυιαι تلفظ 0 رأی
19/01/2021 κυνάμυιαν [grc] κυνάμυιαν تلفظ 0 رأی
19/01/2021 κυναμυίᾳ [grc] κυναμυίᾳ تلفظ 0 رأی
19/01/2021 κυναμυίας [grc] κυναμυίας تلفظ 0 رأی
19/01/2021 κυνάμυια [grc] κυνάμυια تلفظ 0 رأی
19/01/2021 κυνομυίαις [grc] κυνομυίαις تلفظ 0 رأی
19/01/2021 κυνομυιῶν [grc] κυνομυιῶν تلفظ 0 رأی
19/01/2021 κυνόμυιαι [grc] κυνόμυιαι تلفظ 0 رأی
19/01/2021 κυνόμυιαν [grc] κυνόμυιαν تلفظ 0 رأی
19/01/2021 κυνομυίᾳ [grc] κυνομυίᾳ تلفظ 0 رأی
19/01/2021 κυνομυίας [grc] κυνομυίας تلفظ 0 رأی
19/01/2021 mosca de perro [es] mosca de perro تلفظ 0 رأی
19/01/2021 κυνόμυια [grc] κυνόμυια تلفظ 0 رأی
19/01/2021 κυνιδίῳ [grc] κυνιδίῳ تلفظ 0 رأی
19/01/2021 κυνιδίου [grc] κυνιδίου تلفظ 0 رأی
19/01/2021 κυνίδιον [grc] κυνίδιον تلفظ 0 رأی
19/01/2021 κυνιδίοις [grc] κυνιδίοις تلفظ 0 رأی
19/01/2021 κυνιδίων [grc] κυνιδίων تلفظ 0 رأی
19/01/2021 κυνίδια [grc] κυνίδια تلفظ 0 رأی
19/01/2021 κυνίσκων [grc] κυνίσκων تلفظ 0 رأی
19/01/2021 κυνίσκοι [grc] κυνίσκοι تلفظ 0 رأی
19/01/2021 κυνίσκε [grc] κυνίσκε تلفظ 0 رأی
19/01/2021 κυνίσκον [grc] κυνίσκον تلفظ 0 رأی
19/01/2021 κυνίσκῳ [grc] κυνίσκῳ تلفظ 0 رأی
19/01/2021 κυνίσκου [grc] κυνίσκου تلفظ 0 رأی
19/01/2021 κυνίσκος [grc] κυνίσκος تلفظ 0 رأی