کاربر:

Covarrubias

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Covarrubias شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/11/2020 ἀφελκυσούσας [grc] ἀφελκυσούσας تلفظ 0 رأی
23/11/2020 ἀφελκυσούσαις [grc] ἀφελκυσούσαις تلفظ 0 رأی
23/11/2020 ἀφελκυσουσῶν [grc] ἀφελκυσουσῶν تلفظ 0 رأی
23/11/2020 ἀφελκυσούσῃ [grc] ἀφελκυσούσῃ تلفظ 0 رأی
23/11/2020 ἀφελκυσούσης [grc] ἀφελκυσούσης تلفظ 0 رأی
22/11/2020 amor cristiano [es] amor cristiano تلفظ 0 رأی
22/11/2020 amor conyugal [es] amor conyugal تلفظ 0 رأی
22/11/2020 persona amada [es] persona amada تلفظ 0 رأی
22/11/2020 ἀγάπη [grc] ἀγάπη تلفظ 0 رأی
22/11/2020 ἀγάπαις [grc] ἀγάπαις تلفظ 0 رأی
22/11/2020 ἀγάπαι [grc] ἀγάπαι تلفظ 0 رأی
22/11/2020 ἀγάπην [grc] ἀγάπην تلفظ 0 رأی
22/11/2020 ἀγάπῃ [grc] ἀγάπῃ تلفظ 0 رأی
22/11/2020 ἀγάπας [grc] ἀγάπας تلفظ 0 رأی
22/11/2020 πίστις, ἐλπὶς, ἀγάπη (1Ep.Cor.13.13) [grc] πίστις, ἐλπὶς, ἀγάπη (1Ep.Cor.13.13) تلفظ 0 رأی
22/11/2020 ἡ ἀγάπη σου [grc] ἡ ἀγάπη σου تلفظ 0 رأی
22/11/2020 ἀγαπήμασιν [grc] ἀγαπήμασιν تلفظ 0 رأی
22/11/2020 ἀγαπήμασι [grc] ἀγαπήμασι تلفظ 0 رأی
22/11/2020 ἀγαπημάτων [grc] ἀγαπημάτων تلفظ 0 رأی
22/11/2020 ἀγαπήματα [grc] ἀγαπήματα تلفظ 0 رأی
22/11/2020 ἀγαπήματι [grc] ἀγαπήματι تلفظ 0 رأی
22/11/2020 ἀγαπήματος [grc] ἀγαπήματος تلفظ 0 رأی
22/11/2020 ἀγάπημα [grc] ἀγάπημα تلفظ 0 رأی
22/11/2020 amigo de los hombres [es] amigo de los hombres تلفظ 0 رأی
22/11/2020 que ama a los hombres [es] que ama a los hombres تلفظ 0 رأی
22/11/2020 amigo del coraje viril [es] amigo del coraje viril تلفظ 0 رأی
22/11/2020 ἀγαπήνορι [grc] ἀγαπήνορι تلفظ 0 رأی
22/11/2020 ἀγαπήνορος [grc] ἀγαπήνορος تلفظ 0 رأی
22/11/2020 ἀγαπήνωρ [grc] ἀγαπήνωρ تلفظ 0 رأی
22/11/2020 ἀγαπήνορας [grc] ἀγαπήνορας تلفظ 0 رأی