دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/06/2012 genomleva [sv] genomleva تلفظ 0 رأی
29/06/2012 pigga [sv] pigga تلفظ 0 رأی
29/06/2012 omformas [sv] omformas تلفظ 0 رأی
29/06/2012 kaxighet [sv] kaxighet تلفظ 0 رأی
29/06/2012 kaxigt [sv] kaxigt تلفظ 0 رأی
29/06/2012 skrivande [sv] skrivande تلفظ 0 رأی
29/06/2012 tolererar [sv] tolererar تلفظ 0 رأی
29/06/2012 branschen [sv] branschen تلفظ 0 رأی
29/06/2012 avvikelser [sv] avvikelser تلفظ 0 رأی
29/06/2012 underhållning [sv] underhållning تلفظ 0 رأی
29/06/2012 fördöma [sv] fördöma تلفظ 0 رأی
29/06/2012 skita [sv] skita تلفظ 0 رأی
29/06/2012 nykter [sv] nykter تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/06/2012 väja [sv] väja تلفظ 0 رأی
29/06/2012 arbetshypotes [sv] arbetshypotes تلفظ 0 رأی
29/06/2012 gottade [sv] gottade تلفظ 0 رأی
29/06/2012 retas [sv] retas تلفظ 0 رأی
29/06/2012 sinnens [sv] sinnens تلفظ 0 رأی
29/06/2012 billiga [sv] billiga تلفظ 0 رأی
29/06/2012 svampsmörgås [sv] svampsmörgås تلفظ 0 رأی
29/06/2012 stoltheten [sv] stoltheten تلفظ 0 رأی
29/06/2012 underhållningsserier [sv] underhållningsserier تلفظ 0 رأی
29/06/2012 manifesterar [sv] manifesterar تلفظ 0 رأی
29/06/2012 förföriskt [sv] förföriskt تلفظ 0 رأی
29/06/2012 betungande [sv] betungande تلفظ 0 رأی
29/06/2012 underförstådda [sv] underförstådda تلفظ 0 رأی
29/06/2012 könsförtryckande [sv] könsförtryckande تلفظ 0 رأی
29/06/2012 påverkbar [sv] påverkbar تلفظ 0 رأی
29/06/2012 könsroller [sv] könsroller تلفظ 0 رأی
29/06/2012 viftas [sv] viftas تلفظ 0 رأی