دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/06/2012 utmönstras [sv] utmönstras تلفظ 0 رأی
29/06/2012 ångrat [sv] ångrat تلفظ 0 رأی
29/06/2012 intakta [sv] intakta تلفظ 0 رأی
29/06/2012 begriplig [sv] begriplig تلفظ 0 رأی
29/06/2012 hjälpligt [sv] hjälpligt تلفظ 0 رأی
29/06/2012 ombyggt [sv] ombyggt تلفظ 0 رأی
29/06/2012 nyrenoverat [sv] nyrenoverat تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/06/2012 alkoholen [sv] alkoholen تلفظ 0 رأی
29/06/2012 tvåfamiljsbostad [sv] tvåfamiljsbostad تلفظ 0 رأی
29/06/2012 ytterdörrar [sv] ytterdörrar تلفظ 0 رأی
29/06/2012 anbudsförfarande [sv] anbudsförfarande تلفظ 0 رأی
29/06/2012 biljakter [sv] biljakter تلفظ 0 رأی
29/06/2012 ombyggnadskostnaderna [sv] ombyggnadskostnaderna تلفظ 0 رأی
29/06/2012 morgontidning [sv] morgontidning تلفظ 0 رأی
29/06/2012 svansen [sv] svansen تلفظ 0 رأی
29/06/2012 förseningar [sv] förseningar تلفظ 0 رأی
29/06/2012 knappologiska [sv] knappologiska تلفظ 0 رأی
29/06/2012 pervers [sv] pervers تلفظ 0 رأی
29/06/2012 undanhålla [sv] undanhålla تلفظ 0 رأی
29/06/2012 tidtabeller [sv] tidtabeller تلفظ 0 رأی
29/06/2012 villighet [sv] villighet تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/06/2012 homosexuell [sv] homosexuell تلفظ 0 رأی
29/06/2012 porrtidning [sv] porrtidning تلفظ 0 رأی
29/06/2012 optimalt [sv] optimalt تلفظ 0 رأی
29/06/2012 bankboken [sv] bankboken تلفظ 0 رأی
29/06/2012 upptäckandet [sv] upptäckandet تلفظ 0 رأی
29/06/2012 tänks [sv] tänks تلفظ 0 رأی
29/06/2012 fiskpinnar [sv] fiskpinnar تلفظ 0 رأی
29/06/2012 prioritering [sv] prioritering تلفظ 0 رأی
29/06/2012 tjurig [sv] tjurig تلفظ 0 رأی