دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/11/2014 hossa [sv] hossa تلفظ 0 رأی
10/11/2014 hänne [sv] hänne تلفظ 0 رأی
10/11/2014 förtröden [sv] förtröden تلفظ 0 رأی
10/11/2014 gräda [sv] gräda تلفظ 0 رأی
10/11/2014 hialös [sv] hialös تلفظ 0 رأی
10/11/2014 hue [sv] hue تلفظ 0 رأی
10/11/2014 nälla [sv] nälla تلفظ 0 رأی
10/11/2014 knabba [sv] knabba تلفظ 0 رأی
10/11/2014 pantofflagröd [sv] pantofflagröd تلفظ 0 رأی
10/11/2014 klyddig [sv] klyddig تلفظ 0 رأی
10/11/2014 nällad [sv] nällad تلفظ 0 رأی
10/11/2014 mögig [sv] mögig تلفظ 0 رأی
16/12/2013 utarrendera [sv] utarrendera تلفظ 0 رأی
16/12/2013 korsordsgåta [sv] korsordsgåta تلفظ 0 رأی
16/12/2013 Adolf Ludvig Stierneld [sv] Adolf Ludvig Stierneld تلفظ 0 رأی
16/12/2013 skräddarsydda [sv] skräddarsydda تلفظ 0 رأی
21/10/2013 Linköping [sv] Linköping تلفظ 1 رأی
25/03/2013 smärtlindrare [sv] smärtlindrare تلفظ 0 رأی
03/10/2012 studieuppehåll [sv] studieuppehåll تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/10/2012 arvstvist [sv] arvstvist تلفظ 0 رأی
03/10/2012 skamfläck [sv] skamfläck تلفظ 0 رأی
03/10/2012 höghastighetståg [sv] höghastighetståg تلفظ 0 رأی
03/10/2012 Kjell Engman [sv] Kjell Engman تلفظ 0 رأی
03/10/2012 Monika Backström [sv] Monika Backström تلفظ 0 رأی
03/10/2012 Sven Ljungberg [sv] Sven Ljungberg تلفظ 0 رأی
03/10/2012 blodigel [sv] blodigel تلفظ 0 رأی
24/09/2012 vindkraftsrestriktioner [sv] vindkraftsrestriktioner تلفظ 0 رأی
24/09/2012 äktenskapsrådgivning [sv] äktenskapsrådgivning تلفظ 0 رأی
24/09/2012 ämneslärare [sv] ämneslärare تلفظ 0 رأی
24/09/2012 ämnesområde [sv] ämnesområde تلفظ 0 رأی