دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/06/2017 insmörjning [sv] insmörjning تلفظ 0 رأی
26/06/2017 bevakar [sv] bevakar تلفظ 0 رأی
26/06/2017 köp [sv] köp تلفظ 0 رأی
03/02/2016 resumé [sv] resumé تلفظ 0 رأی
03/02/2016 fulltecknad [sv] fulltecknad تلفظ 0 رأی
30/12/2015 yngre [sv] yngre تلفظ 0 رأی
05/03/2015 ohomogeniserad [sv] ohomogeniserad تلفظ 0 رأی
04/12/2014 check [sv] check تلفظ 1 رأی
02/12/2014 racketar [sv] racketar تلفظ 0 رأی
02/12/2014 racket [sv] racket تلفظ 0 رأی
25/11/2014 skärp [sv] skärp تلفظ 1 رأی
13/11/2014 friluftsområde [sv] friluftsområde تلفظ 0 رأی
13/11/2014 grimasera [sv] grimasera تلفظ 0 رأی
13/11/2014 friluftsanläggning [sv] friluftsanläggning تلفظ 0 رأی
13/11/2014 friluftsgudstjänst [sv] friluftsgudstjänst تلفظ 0 رأی
13/11/2014 friluftsverksamhet [sv] friluftsverksamhet تلفظ 0 رأی
13/11/2014 friluftskonsert [sv] friluftskonsert تلفظ 0 رأی
13/11/2014 frimärkskatalog [sv] frimärkskatalog تلفظ 0 رأی
13/11/2014 friluftsmänniska [sv] friluftsmänniska تلفظ 0 رأی
13/11/2014 frimurarorden [sv] frimurarorden تلفظ 0 رأی
13/11/2014 Frisbee [sv] Frisbee تلفظ 0 رأی
10/11/2014 hällörad [sv] hällörad تلفظ 0 رأی
10/11/2014 nim [sv] nim تلفظ 0 رأی
10/11/2014 blära [sv] blära تلفظ 0 رأی
10/11/2014 bloa [sv] bloa تلفظ 0 رأی
10/11/2014 fjor [sv] fjor تلفظ 0 رأی
10/11/2014 blannevann [sv] blannevann تلفظ 0 رأی
10/11/2014 fubbick [sv] fubbick تلفظ 0 رأی
10/11/2014 klydd [sv] klydd تلفظ 0 رأی
10/11/2014 fälad [sv] fälad تلفظ 0 رأی