دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/01/2018 underlättande [sv] underlättande تلفظ 0 رأی
07/01/2018 korad [sv] korad تلفظ 0 رأی
07/01/2018 helgande [sv] helgande تلفظ 0 رأی
07/01/2018 Rikets sal [sv] Rikets sal تلفظ 0 رأی
07/01/2018 telegrafist [sv] telegrafist تلفظ 0 رأی
07/01/2018 björnjägare [sv] björnjägare تلفظ 0 رأی
07/01/2018 biltur [sv] biltur تلفظ 0 رأی
07/01/2018 högprofilerad [sv] högprofilerad تلفظ 0 رأی
07/01/2018 garanterande [sv] garanterande تلفظ 0 رأی
07/01/2018 högtalarlåda [sv] högtalarlåda تلفظ 0 رأی
07/01/2018 rödlök [sv] rödlök تلفظ 0 رأی
07/01/2018 järnsäng [sv] järnsäng تلفظ 0 رأی
07/01/2018 km² [sv] km² تلفظ 0 رأی
07/01/2018 möjliggörande [sv] möjliggörande تلفظ 0 رأی
07/01/2018 vargleende [sv] vargleende تلفظ 0 رأی
07/01/2018 chaffis [sv] chaffis تلفظ 0 رأی
07/01/2018 nummerupplysning [sv] nummerupplysning تلفظ 0 رأی
07/01/2018 bilchaffis [sv] bilchaffis تلفظ 0 رأی
07/01/2018 inkommensurabel [sv] inkommensurabel تلفظ 0 رأی
07/01/2018 matsmältning [sv] matsmältning تلفظ 0 رأی
07/01/2018 verkligen [sv] verkligen تلفظ 0 رأی
07/01/2018 Fjodor Dostojevskij [sv] Fjodor Dostojevskij تلفظ 0 رأی
07/01/2018 fyrhändig [sv] fyrhändig تلفظ 0 رأی
07/01/2018 busschaffis [sv] busschaffis تلفظ 0 رأی
07/01/2018 korttidsrelation [sv] korttidsrelation تلفظ 0 رأی
07/01/2018 korttidsförhållande [sv] korttidsförhållande تلفظ 0 رأی
07/01/2018 förnicklad [sv] förnicklad تلفظ 0 رأی
07/01/2018 klädkrok [sv] klädkrok تلفظ 0 رأی
07/01/2018 strandlös [sv] strandlös تلفظ 0 رأی
06/07/2017 sjåpig [sv] sjåpig تلفظ 0 رأی