دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/01/2018 orobringande [sv] orobringande تلفظ 0 رأی
07/01/2018 vindeltrappa [sv] vindeltrappa تلفظ 0 رأی
07/01/2018 ätande [sv] ätande تلفظ 0 رأی
07/01/2018 hojtande [sv] hojtande تلفظ 0 رأی
07/01/2018 delirant [sv] delirant تلفظ 0 رأی
07/01/2018 finlandisering [sv] finlandisering تلفظ 0 رأی
07/01/2018 Jörn Donner [sv] Jörn Donner تلفظ 0 رأی
07/01/2018 slumrat [sv] slumrat تلفظ 0 رأی
07/01/2018 ordkonstledare [sv] ordkonstledare تلفظ 0 رأی
07/01/2018 Europa Universalis [sv] Europa Universalis تلفظ 0 رأی
07/01/2018 skrikframkallande [sv] skrikframkallande تلفظ 0 رأی
07/01/2018 stridsplats [sv] stridsplats تلفظ 0 رأی
07/01/2018 krigsupplevelse [sv] krigsupplevelse تلفظ 0 رأی
07/01/2018 krämighet [sv] krämighet تلفظ 0 رأی
07/01/2018 apspel [sv] apspel تلفظ 0 رأی
07/01/2018 glädjeframkallande [sv] glädjeframkallande تلفظ 0 رأی
07/01/2018 fysikern [sv] fysikern تلفظ 0 رأی
07/01/2018 erektionsframkallande [sv] erektionsframkallande تلفظ 0 رأی
07/01/2018 fantasikittlande [sv] fantasikittlande تلفظ 0 رأی
07/01/2018 gummiförstärkt [sv] gummiförstärkt تلفظ 0 رأی
07/01/2018 ropande [sv] ropande تلفظ 0 رأی
07/01/2018 spritmakare [sv] spritmakare تلفظ 0 رأی
07/01/2018 däckgunga [sv] däckgunga تلفظ 0 رأی
07/01/2018 klockkedja [sv] klockkedja تلفظ 0 رأی
07/01/2018 bucklig [sv] bucklig تلفظ 0 رأی
07/01/2018 oförskämdheter [sv] oförskämdheter تلفظ 0 رأی
07/01/2018 rödlätthet [sv] rödlätthet تلفظ 0 رأی
07/01/2018 betraktande [sv] betraktande تلفظ 0 رأی
07/01/2018 knackande [sv] knackande تلفظ 0 رأی
07/01/2018 hennafärgad [sv] hennafärgad تلفظ 0 رأی