دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/01/2013 Julia Gillard [en] Julia Gillard تلفظ -1 رأی
31/08/2012 Angus Young [en] Angus Young تلفظ 0 رأی
31/08/2012 Kevin Costner [en] Kevin Costner تلفظ 0 رأی
05/06/2012 and [en] and تلفظ 0 رأی
05/06/2012 cat [en] cat تلفظ -1 رأی
05/06/2012 box elder [en] box elder تلفظ 0 رأی
05/06/2012 nor [en] nor تلفظ 3 رأی
05/06/2012 hasten [en] hasten تلفظ 0 رأی
05/06/2012 pot luck [en] pot luck تلفظ 0 رأی
06/05/2012 ring [en] ring تلفظ 0 رأی
05/05/2012 York [en] York تلفظ 0 رأی
05/05/2012 shoe [en] shoe تلفظ 9 رأی بهترین تلفظ
05/05/2012 happy-go-lucky [en] happy-go-lucky تلفظ 0 رأی
05/05/2012 three [en] three تلفظ 0 رأی
05/05/2012 turtle head [en] turtle head تلفظ 1 رأی
05/05/2012 head in the clouds [en] head in the clouds تلفظ 0 رأی
05/05/2012 mother [en] mother تلفظ 0 رأی
05/05/2012 brother [en] brother تلفظ 1 رأی
05/05/2012 egg [en] egg تلفظ 3 رأی
05/05/2012 on the money [en] on the money تلفظ 0 رأی
05/05/2012 auto-rickshaw [en] auto-rickshaw تلفظ 0 رأی
05/05/2012 gown [en] gown تلفظ 4 رأی
05/05/2012 lover [en] lover تلفظ 0 رأی
05/05/2012 ray gun [en] ray gun تلفظ 0 رأی
05/05/2012 throw up [en] throw up تلفظ 2 رأی
05/05/2012 throw a curve [en] throw a curve تلفظ 0 رأی
05/05/2012 understand [en] understand تلفظ 0 رأی
05/05/2012 flap [en] flap تلفظ 0 رأی
05/05/2012 thing [en] thing تلفظ 1 رأی
05/05/2012 slap [en] slap تلفظ 1 رأی