دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/10/2011 затрагивать [ru] затрагивать تلفظ 0 رأی
02/10/2011 обедает [ru] обедает تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 критиковать [ru] критиковать تلفظ 0 رأی
02/10/2011 мягче [ru] мягче تلفظ 0 رأی
01/10/2011 приревновать [ru] приревновать تلفظ 0 رأی
01/10/2011 притоносодержатель [ru] притоносодержатель تلفظ 0 رأی
01/10/2011 причитание [ru] причитание تلفظ 0 رأی
01/10/2011 пришивной [ru] пришивной تلفظ 0 رأی
01/10/2011 провернуться [ru] провернуться تلفظ 0 رأی
01/10/2011 провинциальность [ru] провинциальность تلفظ 0 رأی
01/10/2011 приценка [ru] приценка تلفظ 0 رأی
01/10/2011 прицельный [ru] прицельный تلفظ 0 رأی
01/10/2011 прокисание [ru] прокисание تلفظ 0 رأی
01/10/2011 прокармливаться [ru] прокармливаться تلفظ 0 رأی
01/10/2011 проказливый [ru] проказливый تلفظ 0 رأی
01/10/2011 прокурить [ru] прокурить تلفظ 0 رأی
01/10/2011 промасливаться [ru] промасливаться تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/10/2011 пронырнуть [ru] пронырнуть تلفظ 0 رأی
01/10/2011 промывательный [ru] промывательный تلفظ 0 رأی
01/10/2011 стесненный [ru] стесненный تلفظ 0 رأی
01/10/2011 стесненность [ru] стесненность تلفظ 0 رأی
01/10/2011 стереотипщик [ru] стереотипщик تلفظ 0 رأی
01/10/2011 прорубиться [ru] прорубиться تلفظ 0 رأی
01/10/2011 стратосферный [ru] стратосферный تلفظ 0 رأی
01/10/2011 стопообразный [ru] стопообразный تلفظ 0 رأی
01/10/2011 стряпаться [ru] стряпаться تلفظ 0 رأی
01/10/2011 паросборник [ru] паросборник تلفظ 0 رأی
01/10/2011 парогенератор [ru] парогенератор تلفظ 0 رأی
01/10/2011 перебинтоваться [ru] перебинтоваться تلفظ 0 رأی
01/10/2011 переадминистрировать [ru] переадминистрировать تلفظ 0 رأی