دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/08/2012 уяснювати [uk] уяснювати تلفظ 0 رأی
05/10/2011 опалить [ru] опалить تلفظ 0 رأی
05/10/2011 опухание [ru] опухание تلفظ 0 رأی
05/10/2011 загустевание [ru] загустевание تلفظ 0 رأی
05/10/2011 усиливаться [ru] усиливаться تلفظ 0 رأی
05/10/2011 припухлость [ru] припухлость تلفظ 0 رأی
05/10/2011 перекармливать [ru] перекармливать تلفظ 0 رأی
05/10/2011 ощущающий [ru] ощущающий تلفظ 0 رأی
05/10/2011 костюмерная [ru] костюмерная تلفظ 0 رأی
04/10/2011 Михаил Тимофеевич Калашников [ru] Михаил Тимофеевич Калашников تلفظ 0 رأی
03/10/2011 зверёк [ru] зверёк تلفظ 0 رأی
02/10/2011 грім [uk] грім تلفظ 0 رأی
02/10/2011 отвесный [ru] отвесный تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 Дима [ru] Дима تلفظ -1 رأی
02/10/2011 дисплей [uk] дисплей تلفظ 0 رأی
02/10/2011 ворьё [ru] ворьё تلفظ 0 رأی
02/10/2011 дистиллированный [ru] дистиллированный تلفظ 0 رأی
02/10/2011 дистиллятор [ru] дистиллятор تلفظ 0 رأی
02/10/2011 воскресительница [ru] воскресительница تلفظ 0 رأی
02/10/2011 славненький [ru] славненький تلفظ 0 رأی
02/10/2011 славненько [ru] славненько تلفظ 0 رأی
02/10/2011 садозащитный [ru] садозащитный تلفظ 0 رأی
02/10/2011 садовников [ru] садовников تلفظ 0 رأی
02/10/2011 Алайская долина [ru] Алайская долина تلفظ 0 رأی
02/10/2011 безнадзорно [ru] безнадзорно تلفظ 0 رأی
02/10/2011 национал-большевизм [ru] национал-большевизм تلفظ 0 رأی
02/10/2011 Приангарье [ru] Приангарье تلفظ 0 رأی
02/10/2011 Приангарский [ru] Приангарский تلفظ 0 رأی
02/10/2011 решебник [ru] решебник تلفظ 0 رأی
02/10/2011 XX век [ru] XX век تلفظ 0 رأی