دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/04/2012 指导 [wuu] 指导 تلفظ 0 رأی
30/04/2012 效率 [wuu] 效率 تلفظ 0 رأی
30/04/2012 [wuu] 彩 تلفظ 0 رأی
30/04/2012 金塘岛 [wuu] 金塘岛 تلفظ 0 رأی
30/04/2012 佛教 [wuu] 佛教 تلفظ 0 رأی
30/04/2012 [wuu] 往 تلفظ 0 رأی
30/04/2012 [wuu] 坑 تلفظ 0 رأی
30/04/2012 秋天 [wuu] 秋天 تلفظ 0 رأی
30/04/2012 夏天 [wuu] 夏天 تلفظ 0 رأی
30/04/2012 冬天 [wuu] 冬天 تلفظ 0 رأی
30/04/2012 嫌疑 [wuu] 嫌疑 تلفظ 0 رأی
30/04/2012 [wuu] 型 تلفظ 0 رأی
30/04/2012 [wuu] 災 تلفظ 0 رأی
30/04/2012 敬语 [wuu] 敬语 تلفظ 0 رأی
30/04/2012 [wuu] 秒 تلفظ 0 رأی
30/04/2012 [wuu] 朵 تلفظ 0 رأی
30/04/2012 工人 [wuu] 工人 تلفظ 0 رأی
30/04/2012 辦公室 [wuu] 辦公室 تلفظ 0 رأی
30/04/2012 資料 [wuu] 資料 تلفظ 0 رأی
30/04/2012 [wuu] 喜 تلفظ 0 رأی
30/04/2012 食堂 [wuu] 食堂 تلفظ -1 رأی
30/04/2012 便宜 [wuu] 便宜 تلفظ 0 رأی
30/04/2012 辐射 [wuu] 辐射 تلفظ 0 رأی