دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/05/2012 喫飯 [wuu] 喫飯 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 繁荣 [wuu] 繁荣 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 隔壁 [wuu] 隔壁 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 [zh] 囤 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 安親班 [zh] 安親班 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 綁樁 [zh] 綁樁 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 获麟 [zh] 获麟 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 迟小秋 [zh] 迟小秋 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 富水里 [zh] 富水里 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 查克拉 [zh] 查克拉 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 硬碟 [zh] 硬碟 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 探阴山 [zh] 探阴山 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 [wuu] 欢 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 大陳列島 [wuu] 大陳列島 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 蠡湖 [wuu] 蠡湖 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 [wuu] 厝 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 友谊 [wuu] 友谊 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 [wuu] 蔥 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 战略 [wuu] 战略 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 輔音 [wuu] 輔音 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 伯明翰 [wuu] 伯明翰 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 stuppa [it] stuppa تلفظ 0 رأی
01/05/2012 Carozza [it] Carozza تلفظ 0 رأی
01/05/2012 [zh] 搞 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 书法不隐 [zh] 书法不隐 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 样板 [zh] 样板 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 渤海 [zh] 渤海 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 郭采潔 [zh] 郭采潔 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 策划 [wuu] 策划 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 譬如讲 [wuu] 譬如讲 تلفظ 0 رأی