دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/05/2012 大懵 [wuu] 大懵 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 蔣介石 [wuu] 蔣介石 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 [wuu] 好 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 腦塌 [wuu] 腦塌 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 走睏罷 [wuu] 走睏罷 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 了滯 [wuu] 了滯 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 搓麻將 [wuu] 搓麻將 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 呆大 [wuu] 呆大 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 蓬頭散髮 [wuu] 蓬頭散髮 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 頭髮 [wuu] 頭髮 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 罪過 [wuu] 罪過 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 姆媽 [wuu] 姆媽 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 癲儂 [wuu] 癲儂 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 燈盞糕 [wuu] 燈盞糕 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 餛飩 [wuu] 餛飩 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 杞子 [wuu] 杞子 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 曉不得 [wuu] 曉不得 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 阿姹 [wuu] 阿姹 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 limota [wuu] limota تلفظ 0 رأی
01/05/2012 東甌 [wuu] 東甌 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 甌語 [wuu] 甌語 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 吳越 [wuu] 吳越 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 漢本位 [wuu] 漢本位 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 漢族 [wuu] 漢族 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 漢服 [wuu] 漢服 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 [wuu] 听 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 主要 [zh] 主要 تلفظ 1 رأی
01/05/2012 统一 [wuu] 统一 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 近视眼 [wuu] 近视眼 تلفظ 0 رأی
01/05/2012 洗面 [wuu] 洗面 تلفظ 0 رأی