دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/05/2012 定居 [wuu] 定居 تلفظ 0 رأی
06/05/2012 持平 [wuu] 持平 تلفظ 0 رأی
06/05/2012 海拔 [wuu] 海拔 تلفظ 0 رأی
03/05/2012 庆元 [wuu] 庆元 تلفظ 0 رأی
03/05/2012 潮州 [wuu] 潮州 تلفظ 0 رأی
03/05/2012 宣平 [wuu] 宣平 تلفظ 0 رأی
03/05/2012 抽象 [wuu] 抽象 تلفظ 0 رأی
03/05/2012 灯芯绒 [wuu] 灯芯绒 تلفظ 0 رأی
03/05/2012 松阳 [wuu] 松阳 تلفظ 0 رأی
03/05/2012 龙泉宝剑 [wuu] 龙泉宝剑 تلفظ 0 رأی
03/05/2012 棉袄 [wuu] 棉袄 تلفظ 0 رأی
03/05/2012 冰雹 [wuu] 冰雹 تلفظ 0 رأی
03/05/2012 匈奴 [wuu] 匈奴 تلفظ 0 رأی
03/05/2012 庎橱门 [wuu] 庎橱门 تلفظ 0 رأی
03/05/2012 和暖 [wuu] 和暖 تلفظ 0 رأی
03/05/2012 [wuu] 㽹 تلفظ 0 رأی
03/05/2012 [wuu] 笡 تلفظ 0 رأی
03/05/2012 硬撑 [wuu] 硬撑 تلفظ 0 رأی
03/05/2012 [wuu] 掿 تلفظ 0 رأی
03/05/2012 [wuu] 儇 تلفظ 0 رأی
03/05/2012 [wuu] 呆 تلفظ 0 رأی
03/05/2012 [wuu] 鮑 تلفظ 0 رأی
03/05/2012 [wuu] 掇 تلفظ 0 رأی
03/05/2012 [wuu] 琢 تلفظ 0 رأی
03/05/2012 [wuu] 撩 تلفظ 0 رأی
03/05/2012 [wuu] 濎 تلفظ 0 رأی
03/05/2012 [wuu] 豪 تلفظ 0 رأی
03/05/2012 [wuu] 晓 تلفظ 0 رأی
03/05/2012 [wuu] 摜 تلفظ 0 رأی
03/05/2012 [wuu] 嘗 تلفظ 0 رأی