دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/12/2012 пропасть [существительное] [ru] пропасть [существительное] تلفظ 0 رأی
21/12/2012 Торревьеха [ru] Торревьеха تلفظ 0 رأی
21/12/2012 Екатеринбург [ru] Екатеринбург تلفظ 2 رأی
21/12/2012 Россия [ru] Россия تلفظ 1 رأی
21/12/2012 ёжик [ru] ёжик تلفظ 0 رأی
21/12/2012 Испания [ru] Испания تلفظ -1 رأی
21/12/2012 Валерьевна [ru] Валерьевна تلفظ 0 رأی
21/12/2012 Сара [ru] Сара تلفظ 0 رأی
21/12/2012 Анжелика [ru] Анжелика تلفظ 0 رأی
21/12/2012 Давид [ru] Давид تلفظ 0 رأی
21/12/2012 Абрам [ru] Абрам تلفظ 0 رأی
21/12/2012 Авраам [ru] Авраам تلفظ 0 رأی
21/12/2012 Аврам [ru] Аврам تلفظ 0 رأی
21/12/2012 Тереза [ru] Тереза تلفظ 0 رأی
21/12/2012 Рахиль [ru] Рахиль تلفظ 0 رأی
21/12/2012 Катерина [ru] Катерина تلفظ 1 رأی
21/12/2012 Марьяна [ru] Марьяна تلفظ 1 رأی
21/12/2012 Нинель [ru] Нинель تلفظ 0 رأی
21/12/2012 Камилла [ru] Камилла تلفظ 0 رأی
21/12/2012 Зара [ru] Зара تلفظ 0 رأی
21/12/2012 Аврора [ru] Аврора تلفظ 0 رأی
21/12/2012 Сашулька [ru] Сашулька تلفظ 0 رأی
21/12/2012 Валерочка [ru] Валерочка تلفظ 0 رأی
21/12/2012 Аврамий [ru] Аврамий تلفظ 0 رأی
21/12/2012 Кирьяк [ru] Кирьяк تلفظ 0 رأی
21/12/2012 Диана (имя) [ru] Диана (имя) تلفظ 0 رأی
21/12/2012 Мария [ru] Мария تلفظ 0 رأی
21/12/2012 Ельцин [ru] Ельцин تلفظ 0 رأی
21/12/2012 Земля [ru] Земля تلفظ 1 رأی