دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/07/2009 agigantada [es] agigantada تلفظ 0 رأی
29/07/2009 cabezota [es] cabezota تلفظ 0 رأی
28/07/2009 enredadera [es] enredadera تلفظ 0 رأی
28/07/2009 amedrentarlo [es] amedrentarlo تلفظ 0 رأی
28/07/2009 invierno [es] invierno تلفظ 1 رأی
28/07/2009 roble [es] roble تلفظ 0 رأی
23/07/2009 rebuznaban [es] rebuznaban تلفظ 0 رأی
23/07/2009 rebuznos [es] rebuznos تلفظ 0 رأی
23/07/2009 rebuznan [es] rebuznan تلفظ 0 رأی
14/07/2009 todo [es] todo تلفظ 0 رأی
09/07/2009 atrevido [es] atrevido تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/07/2009 alabastrino [es] alabastrino تلفظ 0 رأی
09/07/2009 brocal [es] brocal تلفظ 0 رأی
09/07/2009 terribles [es] terribles تلفظ 0 رأی
09/07/2009 aljibe [es] aljibe تلفظ 1 رأی
09/07/2009 cristales [es] cristales تلفظ 0 رأی
08/07/2009 contagiado [es] contagiado تلفظ 0 رأی
08/07/2009 auroras [es] auroras تلفظ 0 رأی
08/07/2009 arrebolados [es] arrebolados تلفظ 0 رأی
08/07/2009 alborroso [es] alborroso تلفظ 0 رأی
08/07/2009 pauta [es] pauta تلفظ -1 رأی
08/07/2009 treinta [es] treinta تلفظ 0 رأی
08/07/2009 vaina [es] vaina تلفظ 0 رأی
08/07/2009 cuidado [pt] cuidado تلفظ 0 رأی
08/07/2009 acuoso [es] acuoso تلفظ 0 رأی
08/07/2009 tregua [es] tregua تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/07/2009 ciudad [es] ciudad تلفظ -1 رأی
08/07/2009 viejo [es] viejo تلفظ 0 رأی
08/07/2009 labio [es] labio تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/07/2009 viaje [es] viaje تلفظ 0 رأی