دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/04/2016 Zona de subduccion [es] Zona de subduccion تلفظ 0 رأی
21/04/2016 acido lactico [es] acido lactico تلفظ 0 رأی
18/03/2016 mala maniobra [es] mala maniobra تلفظ 0 رأی
18/03/2016 Cirugia de emergencia [es] Cirugia de emergencia تلفظ 0 رأی
13/03/2016 Malas calificaciones [es] Malas calificaciones تلفظ 0 رأی
13/03/2016 Velocidad máxima permitida [es] Velocidad máxima permitida تلفظ 0 رأی
13/03/2016 Estación meteorologica [es] Estación meteorologica تلفظ 0 رأی
13/03/2016 Trabajo forzoso [es] Trabajo forzoso تلفظ 0 رأی
13/03/2016 pende de un hilo [es] pende de un hilo تلفظ 0 رأی
12/03/2016 motor fuera de borda [es] motor fuera de borda تلفظ 0 رأی
04/03/2016 huelga de hambre [es] huelga de hambre تلفظ 0 رأی
04/03/2016 derechos civiles vulnerados [es] derechos civiles vulnerados تلفظ 0 رأی
01/03/2016 actriz secundaria [es] actriz secundaria تلفظ 0 رأی
27/02/2016 A palabras necias oidos sordos [es] A palabras necias oidos sordos تلفظ 1 رأی
25/02/2016 acceso correcto [es] acceso correcto تلفظ 0 رأی
25/02/2016 Rio arriba [es] Rio arriba تلفظ 0 رأی
23/02/2016 de arriba hacia abajo [es] de arriba hacia abajo تلفظ 1 رأی
16/02/2016 quiero hablar frances [es] quiero hablar frances تلفظ 0 رأی
16/02/2016 ojo por ojo, diente por diente [es] ojo por ojo, diente por diente تلفظ 0 رأی
13/02/2016 ejecución sumaria [es] ejecución sumaria تلفظ 0 رأی
13/02/2016 despedido del trabajo [es] despedido del trabajo تلفظ 0 رأی
12/02/2016 él se escurría [es] él se escurría تلفظ 0 رأی
12/02/2016 Ondas gravitacionales [es] Ondas gravitacionales تلفظ 0 رأی
12/02/2016 camión [es] camión تلفظ 0 رأی
06/02/2016 Gabriel Garcia Marquez [es] Gabriel Garcia Marquez تلفظ 0 رأی
06/02/2016 incineramos [es] incineramos تلفظ 0 رأی
03/02/2016 computadora portátil [es] computadora portátil تلفظ 0 رأی
27/01/2016 echar un ojo [es] echar un ojo تلفظ 0 رأی
27/01/2016 Lionel Messi [es] Lionel Messi تلفظ -1 رأی
26/01/2016 formulario [ia] formulario تلفظ 0 رأی