دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/01/2013 seca [ca] seca تلفظ 0 رأی
08/01/2013 amagrir-se [ca] amagrir-se تلفظ 0 رأی
08/01/2013 pertanyent [ca] pertanyent تلفظ 0 رأی
08/01/2013 l’abat [ca] l’abat تلفظ 0 رأی
08/01/2013 l’abadessa [ca] l’abadessa تلفظ 0 رأی
08/01/2013 l’abadia [ca] l’abadia تلفظ 0 رأی
08/01/2013 els rudiments [ca] els rudiments تلفظ 0 رأی
08/01/2013 introduint [ca] introduint تلفظ 0 رأی
08/01/2013 complement [ca] complement تلفظ 0 رأی
08/01/2013 denoten [ca] denoten تلفظ 0 رأی
08/01/2013 moviment [ca] moviment تلفظ 0 رأی
08/01/2013 anar al teatre [ca] anar al teatre تلفظ 0 رأی
08/01/2013 pujar [ca] pujar تلفظ 0 رأی
08/01/2013 acostar-se [ca] acostar-se تلفظ 0 رأی
08/01/2013 caure a terra [ca] caure a terra تلفظ 0 رأی
08/01/2013 recolzar-se [ca] recolzar-se تلفظ 0 رأی
08/01/2013 Mans [ca] Mans تلفظ 0 رأی
08/01/2013 abats [ca] abats تلفظ 0 رأی
08/01/2013 seguidors [ca] seguidors تلفظ 0 رأی
08/01/2013 els pares [ca] els pares تلفظ 0 رأی
08/01/2013 els manaments [ca] els manaments تلفظ 0 رأی
08/01/2013 militant [ca] militant تلفظ 0 رأی
08/01/2013 fidels [ca] fidels تلفظ 0 رأی
08/01/2013 vivents [ca] vivents تلفظ 0 رأی
08/01/2013 primitiva [ca] primitiva تلفظ 0 رأی
08/01/2013 apòstol [ca] apòstol تلفظ 0 رأی
08/01/2013 purgant [ca] purgant تلفظ 0 رأی
08/01/2013 les ànimes del purgatori [ca] les ànimes del purgatori تلفظ 0 رأی
08/01/2013 parroquial [ca] parroquial تلفظ 0 رأی
08/01/2013 Llenguadoc-Rosselló [ca] Llenguadoc-Rosselló تلفظ 0 رأی