دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/01/2010 ēsŭrĭo [la] ēsŭrĭo تلفظ 0 رأی
21/01/2010 ălĭēno [la] ălĭēno تلفظ 0 رأی
21/01/2010 arcĕo [la] arcĕo تلفظ 0 رأی
21/01/2010 Troiae qui primus ab oris [la] Troiae qui primus ab oris تلفظ 0 رأی
21/01/2010 Fraternitas Rosae Crucis [la] Fraternitas Rosae Crucis تلفظ 0 رأی
21/01/2010 Pescennius [la] Pescennius تلفظ 0 رأی
21/01/2010 Accius [la] Accius تلفظ 0 رأی
21/01/2010 Cincinnatus [la] Cincinnatus تلفظ 0 رأی
21/01/2010 adiacentia [la] adiacentia تلفظ 0 رأی
21/01/2010 adipisci [la] adipisci تلفظ 0 رأی
21/01/2010 acciarium [la] acciarium تلفظ 0 رأی
21/01/2010 abbatialis [la] abbatialis تلفظ 0 رأی
21/01/2010 abalienatio [la] abalienatio تلفظ 0 رأی
21/01/2010 acidus [la] acidus تلفظ 0 رأی
21/01/2010 celatum [la] celatum تلفظ 0 رأی
21/01/2010 fugit [la] fugit تلفظ 1 رأی
21/01/2010 jactum [la] jactum تلفظ 0 رأی
21/01/2010 bonus oriens [la] bonus oriens تلفظ 0 رأی
13/01/2010 lacessit [la] lacessit تلفظ 0 رأی
13/01/2010 iacēre [la] iacēre تلفظ 0 رأی
13/01/2010 praestare [la] praestare تلفظ 0 رأی
13/01/2010 acerbus [la] acerbus تلفظ 0 رأی
13/01/2010 aestimavi [la] aestimavi تلفظ 0 رأی
13/01/2010 aetatis [la] aetatis تلفظ 0 رأی
13/01/2010 aeternus [la] aeternus تلفظ 0 رأی
13/01/2010 amicae [la] amicae تلفظ 0 رأی
13/01/2010 celare [la] celare تلفظ 0 رأی
13/01/2010 auctoritates [la] auctoritates تلفظ 0 رأی
13/01/2010 Ex astris scientia [la] Ex astris scientia تلفظ 0 رأی
13/01/2010 affixus [la] affixus تلفظ 0 رأی