دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/06/2010 Goldfinger [en] Goldfinger تلفظ 0 رأی
24/06/2010 panhandler [en] panhandler تلفظ 0 رأی
24/06/2010 dork [en] dork تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/06/2010 nerdy [en] nerdy تلفظ 0 رأی
24/06/2010 hanky-panky [en] hanky-panky تلفظ 0 رأی
24/06/2010 Coke [en] Coke تلفظ 0 رأی
24/06/2010 schmuck [en] schmuck تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/06/2010 ain't [en] ain't تلفظ 0 رأی
24/06/2010 Sacramento [en] Sacramento تلفظ 1 رأی
24/06/2010 Ashley [en] Ashley تلفظ 0 رأی
24/06/2010 headshot [en] headshot تلفظ 2 رأی