دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/06/2010 deadhead [en] deadhead تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/06/2010 island [en] island تلفظ -1 رأی
24/06/2010 schizo [en] schizo تلفظ 0 رأی
24/06/2010 pseudonym [en] pseudonym تلفظ 0 رأی
24/06/2010 Adobe flash [en] Adobe flash تلفظ 1 رأی
24/06/2010 Adam Smith [en] Adam Smith تلفظ 0 رأی
24/06/2010 hypocritical [en] hypocritical تلفظ 1 رأی
24/06/2010 Milton Friedman [en] Milton Friedman تلفظ 0 رأی
24/06/2010 UNICEF [en] UNICEF تلفظ 0 رأی
24/06/2010 executive summary [en] executive summary تلفظ 0 رأی
24/06/2010 Digg [en] Digg تلفظ 0 رأی
24/06/2010 encryption [en] encryption تلفظ 1 رأی
24/06/2010 CAPTCHA [en] CAPTCHA تلفظ 0 رأی
24/06/2010 widgets [en] widgets تلفظ 0 رأی
24/06/2010 denomination [en] denomination تلفظ -1 رأی
24/06/2010 Siamese [en] Siamese تلفظ 0 رأی
24/06/2010 Bloomsday [en] Bloomsday تلفظ 0 رأی
24/06/2010 lose face [en] lose face تلفظ 0 رأی
24/06/2010 sons of bitches [en] sons of bitches تلفظ 0 رأی
24/06/2010 pet peeve [en] pet peeve تلفظ 0 رأی
24/06/2010 basket case [en] basket case تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/06/2010 Fear and Loathing [en] Fear and Loathing تلفظ 0 رأی
24/06/2010 man and wife [en] man and wife تلفظ 0 رأی
24/06/2010 polymorphism [en] polymorphism تلفظ 2 رأی
24/06/2010 Arnold Schwarzenegger [en] Arnold Schwarzenegger تلفظ 0 رأی
24/06/2010 bullshit [en] bullshit تلفظ 2 رأی
24/06/2010 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ 0 رأی
24/06/2010 Google Docs [en] Google Docs تلفظ 0 رأی
24/06/2010 Google Earth [en] Google Earth تلفظ 0 رأی
24/06/2010 Metro-Goldwyn-Mayer [en] Metro-Goldwyn-Mayer تلفظ 2 رأی