دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/06/2010 utilization [en] utilization تلفظ 1 رأی
25/06/2010 teleconference [en] teleconference تلفظ 1 رأی
25/06/2010 stakeholder [en] stakeholder تلفظ 1 رأی
25/06/2010 specification [en] specification تلفظ 0 رأی
25/06/2010 cannibalism [en] cannibalism تلفظ 0 رأی
25/06/2010 cannibal [en] cannibal تلفظ 0 رأی
25/06/2010 methodology [en] methodology تلفظ 0 رأی
25/06/2010 customization [en] customization تلفظ 2 رأی
25/06/2010 project (noun) [en] project (noun) تلفظ 0 رأی
25/06/2010 insubordination [en] insubordination تلفظ 0 رأی
25/06/2010 deck [en] deck تلفظ 1 رأی
25/06/2010 Silicon Valley [en] Silicon Valley تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/06/2010 dirty laundry [en] dirty laundry تلفظ 0 رأی
25/06/2010 duct tape [en] duct tape تلفظ -1 رأی
25/06/2010 barbed wire [en] barbed wire تلفظ 1 رأی
25/06/2010 yolk [en] yolk تلفظ -1 رأی
25/06/2010 stub [en] stub تلفظ 2 رأی
25/06/2010 percolate [en] percolate تلفظ 0 رأی
25/06/2010 Heimlich maneuver [en] Heimlich maneuver تلفظ 1 رأی
25/06/2010 hierarchical [en] hierarchical تلفظ 2 رأی
25/06/2010 pathname [en] pathname تلفظ 0 رأی
25/06/2010 disheveled [en] disheveled تلفظ 3 رأی
25/06/2010 diaspora [en] diaspora تلفظ 0 رأی
25/06/2010 brittleness [en] brittleness تلفظ 0 رأی
25/06/2010 inharmonious [en] inharmonious تلفظ 0 رأی
25/06/2010 toaster [en] toaster تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
25/06/2010 sauce [en] sauce تلفظ 6 رأی
25/06/2010 Al Gore [en] Al Gore تلفظ 0 رأی
25/06/2010 deadhead [en] deadhead تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/06/2010 island [en] island تلفظ -1 رأی