دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/10/2013 anaphylactic [en] anaphylactic تلفظ 0 رأی
07/10/2013 Roseville [en] Roseville تلفظ 0 رأی
07/10/2013 Janis Joplin [en] Janis Joplin تلفظ 0 رأی
07/10/2013 procurement [en] procurement تلفظ 0 رأی
07/10/2013 push the envelope [en] push the envelope تلفظ 0 رأی
07/10/2013 Butte [en] Butte تلفظ 2 رأی
07/10/2013 Jeff Bezos [en] Jeff Bezos تلفظ 0 رأی
27/06/2010 moleskin [en] moleskin تلفظ 0 رأی
27/06/2010 Meaty [en] Meaty تلفظ 0 رأی
27/06/2010 Kickback [en] Kickback تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/06/2010 oddball [en] oddball تلفظ 0 رأی
27/06/2010 xenophobia [en] xenophobia تلفظ 1 رأی
26/06/2010 jackalope [en] jackalope تلفظ 0 رأی
26/06/2010 videophile [en] videophile تلفظ 0 رأی
26/06/2010 webinar [en] webinar تلفظ 1 رأی
26/06/2010 netiquette [en] netiquette تلفظ 0 رأی
26/06/2010 emoticon [en] emoticon تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
26/06/2010 cybercrime [en] cybercrime تلفظ 1 رأی
26/06/2010 zombie [en] zombie تلفظ 1 رأی
26/06/2010 spark plug [en] spark plug تلفظ 2 رأی
26/06/2010 home sweet home [en] home sweet home تلفظ 0 رأی
26/06/2010 liquidation [en] liquidation تلفظ 0 رأی
26/06/2010 conduit [en] conduit تلفظ 4 رأی
26/06/2010 restitution [en] restitution تلفظ 1 رأی
26/06/2010 recidivism [en] recidivism تلفظ 1 رأی
26/06/2010 reluctant [en] reluctant تلفظ 4 رأی
26/06/2010 postal [en] postal تلفظ 0 رأی
26/06/2010 berserk [en] berserk تلفظ 0 رأی
26/06/2010 Hewlett-Packard [en] Hewlett-Packard تلفظ 0 رأی
25/06/2010 Leo LaPorte [en] Leo LaPorte تلفظ 0 رأی