دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/08/2009 schofel [de] schofel تلفظ 0 رأی
11/08/2009 Kampfgetümmel [de] Kampfgetümmel تلفظ 0 رأی
11/08/2009 Oxer [de] Oxer تلفظ 0 رأی
11/08/2009 Cavalletti [de] Cavalletti تلفظ 0 رأی
11/08/2009 katamaran [de] katamaran تلفظ 0 رأی
11/08/2009 Heraeus [de] Heraeus تلفظ 0 رأی
11/08/2009 Friedrich Hölderlin [de] Friedrich Hölderlin تلفظ 0 رأی
11/08/2009 August Wilhelm von Schlegel [de] August Wilhelm von Schlegel تلفظ 0 رأی
11/08/2009 Flebbe [de] Flebbe تلفظ 0 رأی
11/08/2009 Moloch [de] Moloch تلفظ 0 رأی
11/08/2009 Hans Magnus Enzensberger [de] Hans Magnus Enzensberger تلفظ 0 رأی
11/08/2009 Johann Ludwig Tieck [de] Johann Ludwig Tieck تلفظ 0 رأی
11/08/2009 Messerbänkchen [de] Messerbänkchen تلفظ 0 رأی
11/08/2009 Adolf Adickes [de] Adolf Adickes تلفظ 0 رأی
11/08/2009 Krume [de] Krume تلفظ 0 رأی
11/08/2009 Grummet [de] Grummet تلفظ 0 رأی
11/08/2009 Kummet [de] Kummet تلفظ 0 رأی
11/08/2009 Schlehdorn [de] Schlehdorn تلفظ 0 رأی
11/08/2009 Schlehe [de] Schlehe تلفظ 0 رأی
11/08/2009 piaffe [de] piaffe تلفظ 0 رأی
11/08/2009 pirouette [de] pirouette تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/08/2009 Jakobskreuzkraut [de] Jakobskreuzkraut تلفظ 0 رأی
11/08/2009 Mauerblümchen [de] Mauerblümchen تلفظ 0 رأی
11/08/2009 raps [de] raps تلفظ 0 رأی
11/08/2009 travers [de] travers تلفظ 0 رأی
11/08/2009 Ganove [de] Ganove تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/08/2009 Horloff [de] Horloff تلفظ 0 رأی
11/08/2009 Schabbesgoi [de] Schabbesgoi تلفظ 0 رأی
11/08/2009 Renvers [de] Renvers تلفظ 0 رأی
11/08/2009 rapport [de] rapport تلفظ 0 رأی