دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/01/2011 Holotypus [de] Holotypus تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Neotypus [de] Neotypus تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Lectotypus [de] Lectotypus تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Paralectotypus [de] Paralectotypus تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Topotypus [de] Topotypus تلفظ 0 رأی
27/01/2011 kirsch [de] kirsch تلفظ 0 رأی
27/01/2011 natter [de] natter تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Fluß [de] Fluß تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Philip Donowitz [de] Philip Donowitz تلفظ 0 رأی
27/01/2011 HAPAG [de] HAPAG تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Skilaufen [de] Skilaufen تلفظ 0 رأی
27/01/2011 bikonvex [de] bikonvex تلفظ 0 رأی
27/01/2011 plankonvex [de] plankonvex تلفظ 0 رأی
27/01/2011 bikonkav [de] bikonkav تلفظ 0 رأی
27/01/2011 plankonkav [de] plankonkav تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Konkavität [de] Konkavität تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Konvexität [de] Konvexität تلفظ 0 رأی
27/01/2011 involut [de] involut تلفظ 0 رأی
27/01/2011 evolut [de] evolut تلفظ 0 رأی
27/01/2011 advolut [de] advolut تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Allometrie [de] Allometrie تلفظ 0 رأی
27/01/2011 allometrisch [de] allometrisch تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Atavismus [de] Atavismus تلفظ 0 رأی
27/01/2011 kinematik [de] kinematik تلفظ 0 رأی
27/01/2011 kinematisch [de] kinematisch تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Kernwaffe [de] Kernwaffe تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Nuklearwaffe [de] Nuklearwaffe تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Atommasse [de] Atommasse تلفظ 0 رأی
27/01/2011 vertreibt [de] vertreibt تلفظ 0 رأی
27/01/2011 Johann Koerbecke [de] Johann Koerbecke تلفظ 0 رأی