دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/06/2009 al [af] al تلفظ 0 رأی
26/06/2009 sien [af] sien تلفظ 0 رأی
26/06/2009 aankom [af] aankom تلفظ 0 رأی
26/06/2009 esel [af] esel تلفظ 0 رأی
26/06/2009 ja [af] ja تلفظ 0 رأی
26/06/2009 Dan [af] Dan تلفظ 0 رأی
26/06/2009 maar [af] maar تلفظ 0 رأی
26/06/2009 eers [af] eers تلفظ 0 رأی
26/06/2009 [af] sê تلفظ 0 رأی
26/06/2009 skielik [af] skielik تلفظ 0 رأی
26/06/2009 haastig [af] haastig تلفظ 0 رأی
26/06/2009 lelik [af] lelik تلفظ 0 رأی
26/06/2009 motor [af] motor تلفظ 1 رأی
26/06/2009 papier [af] papier تلفظ 0 رأی
26/06/2009 draak [af] draak تلفظ 0 رأی
26/06/2009 Windhook [af] Windhook تلفظ 0 رأی
26/06/2009 Stellenbosch [af] Stellenbosch تلفظ 0 رأی
26/06/2009 baie [af] baie تلفظ 0 رأی
26/06/2009 Goeie Nag [af] Goeie Nag تلفظ 0 رأی
26/06/2009 mosi [af] mosi تلفظ 0 رأی
26/06/2009 kaartjie [af] kaartjie تلفظ 0 رأی
26/06/2009 vuurhoutjies [af] vuurhoutjies تلفظ 0 رأی
26/06/2009 Gauteng [af] Gauteng تلفظ 0 رأی
26/06/2009 bang [af] bang تلفظ 0 رأی
26/06/2009 gesin [af] gesin تلفظ 0 رأی