دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/06/2009 is [af] is تلفظ 0 رأی
26/06/2009 dit [af] dit تلفظ 0 رأی
26/06/2009 gisteraand [af] gisteraand تلفظ 0 رأی
26/06/2009 het [af] het تلفظ 0 رأی
26/06/2009 wildehond [af] wildehond تلفظ 0 رأی
26/06/2009 my [af] my تلفظ 0 رأی
26/06/2009 bekruip [af] bekruip تلفظ 0 رأی
26/06/2009 vertel [af] vertel تلفظ 0 رأی
26/06/2009 moes [af] moes تلفظ 0 رأی
26/06/2009 ek [af] ek تلفظ 0 رأی
26/06/2009 die [af] die تلفظ 1 رأی
26/06/2009 bome [af] bome تلفظ 0 رأی
26/06/2009 in [af] in تلفظ 0 رأی
26/06/2009 vlug [af] vlug تلفظ 0 رأی
26/06/2009 nou [af] nou تلفظ 0 رأی
26/06/2009 boer [af] boer تلفظ 0 رأی
26/06/2009 met [af] met تلفظ 0 رأی
26/06/2009 sy [af] sy تلفظ 0 رأی
26/06/2009 honde [af] honde تلفظ 0 رأی
26/06/2009 op pad [af] op pad تلفظ 0 رأی
26/06/2009 Om [af] Om تلفظ 0 رأی
26/06/2009 te [af] te تلفظ 0 رأی
26/06/2009 soek [af] soek تلفظ 0 رأی
26/06/2009 Kurdistan [af] Kurdistan تلفظ 0 رأی
26/06/2009 Venesiaans [af] Venesiaans تلفظ 0 رأی
26/06/2009 typography [af] typography تلفظ 0 رأی
26/06/2009 kan [af] kan تلفظ 0 رأی
26/06/2009 kans [af] kans تلفظ 0 رأی
26/06/2009 Upington [af] Upington تلفظ 0 رأی
26/06/2009 hulle [af] hulle تلفظ 0 رأی