دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/06/2009 dankie [af] dankie تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/06/2009 groet [af] groet تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/06/2009 Bybel [af] Bybel تلفظ 0 رأی
26/06/2009 apartheid [af] apartheid تلفظ 2 رأی
26/06/2009 een [af] een تلفظ 0 رأی
26/06/2009 twee [af] twee تلفظ 0 رأی
26/06/2009 drie [af] drie تلفظ 0 رأی
26/06/2009 vier [af] vier تلفظ 0 رأی
26/06/2009 nege [af] nege تلفظ 0 رأی
26/06/2009 vier vyf [af] vier vyf تلفظ 0 رأی
26/06/2009 Chobe [af] Chobe تلفظ 0 رأی
26/06/2009 mevrou [af] mevrou تلفظ 0 رأی
26/06/2009 goeiedag [af] goeiedag تلفظ 0 رأی
26/06/2009 asseblief [af] asseblief تلفظ 0 رأی
26/06/2009 koeksister [af] koeksister تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
26/06/2009 bobotie [af] bobotie تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/06/2009 naartjie [af] naartjie تلفظ 0 رأی
26/06/2009 Boerewors [af] Boerewors تلفظ 0 رأی
26/06/2009 sjambok [af] sjambok تلفظ 0 رأی
26/06/2009 terugkom [af] terugkom تلفظ 0 رأی
26/06/2009 sewe-en-veertig [af] sewe-en-veertig تلفظ 0 رأی
26/06/2009 kak [af] kak تلفظ 0 رأی
26/06/2009 haai [af] haai تلفظ 0 رأی
26/06/2009 water [af] water تلفظ 0 رأی
26/06/2009 jakkals [af] jakkals تلفظ 0 رأی
26/06/2009 vra [af] vra تلفظ 0 رأی
26/06/2009 Sommer [af] Sommer تلفظ 0 رأی
26/06/2009 Wat [af] Wat تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/06/2009 se [af] se تلفظ 0 رأی
26/06/2009 storie [af] storie تلفظ 0 رأی