دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/10/2012 moriscos [es] moriscos تلفظ 0 رأی
16/10/2012 carpintero [es] carpintero تلفظ 1 رأی
16/10/2012 cabezonería [es] cabezonería تلفظ 0 رأی
16/10/2012 burro [es] burro تلفظ 0 رأی
16/10/2012 torpe [es] torpe تلفظ 0 رأی
16/10/2012 tropezón [es] tropezón تلفظ 1 رأی
16/10/2012 anillo [es] anillo تلفظ 1 رأی
16/10/2012 mazorca [es] mazorca تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/10/2012 oeste [es] oeste تلفظ 2 رأی
16/10/2012 este [es] este تلفظ 0 رأی
16/10/2012 sur [es] sur تلفظ 2 رأی
16/10/2012 norte [es] norte تلفظ 1 رأی
14/10/2012 carnet [es] carnet تلفظ 0 رأی
14/10/2012 pasaporte [es] pasaporte تلفظ 0 رأی
14/10/2012 tarjeta [es] tarjeta تلفظ 0 رأی
14/10/2012 cartulina [es] cartulina تلفظ 0 رأی
14/10/2012 navaja [es] navaja تلفظ 2 رأی
14/10/2012 montaña [es] montaña تلفظ 0 رأی
14/10/2012 nieve [es] nieve تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/10/2012 actuación [es] actuación تلفظ 0 رأی
14/10/2012 improvisación [es] improvisación تلفظ 0 رأی
14/10/2012 agua [es] agua تلفظ 1 رأی
14/10/2012 sacarina [es] sacarina تلفظ 0 رأی
14/10/2012 azúcar [es] azúcar تلفظ 0 رأی
14/10/2012 sobrasada [es] sobrasada تلفظ 0 رأی
14/10/2012 cafetería [es] cafetería تلفظ 0 رأی
14/10/2012 nevera [es] nevera تلفظ 1 رأی
14/10/2012 importancia [es] importancia تلفظ 0 رأی
14/10/2012 importante [es] importante تلفظ 0 رأی
14/10/2012 hueso [es] hueso تلفظ 2 رأی