کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/05/2018 trínár [ga] trínár تلفظ 1 رأی
07/05/2018 leitís [ga] leitís تلفظ 0 رأی
07/05/2018 leaca [ga] leaca تلفظ 0 رأی
07/05/2018 prainnteach [ga] prainnteach تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Gabhfaidh [ga] Gabhfaidh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 múinteora [ga] múinteora تلفظ 0 رأی
07/05/2018 ní fhillfidh mé [ga] ní fhillfidh mé تلفظ 1 رأی
07/05/2018 Nach dtitfidh sé? [ga] Nach dtitfidh sé? تلفظ 1 رأی
07/05/2018 ní chanfaidh mé [ga] ní chanfaidh mé تلفظ 1 رأی
07/05/2018 leis na [ga] leis na تلفظ 1 رأی
07/05/2018 ní dhúntar é [ga] ní dhúntar é تلفظ 1 رأی
07/05/2018 an ndúntar é? [ga] an ndúntar é? تلفظ 1 رأی
07/05/2018 inár [ga] inár تلفظ 1 رأی
07/05/2018 Greamán [ga] Greamán تلفظ 0 رأی
07/05/2018 cuideoidh [ga] cuideoidh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 bronnfar [ga] bronnfar تلفظ 0 رأی
07/05/2018 shíneoidh [ga] shíneoidh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 gheofar [ga] gheofar تلفظ 0 رأی
07/05/2018 ndéarfaidh [ga] ndéarfaidh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 gcloisfidh [ga] gcloisfidh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 chodlóidh [ga] chodlóidh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 i mbarr [ga] i mbarr تلفظ 0 رأی
07/05/2018 druidte [ga] druidte تلفظ 0 رأی
07/05/2018 abhlóir [ga] abhlóir تلفظ 0 رأی
07/05/2018 ábhal [ga] ábhal تلفظ 0 رأی
07/05/2018 lena chéile [ga] lena chéile تلفظ 0 رأی
07/05/2018 maitheamh [ga] maitheamh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 ag madhmadh [ga] ag madhmadh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Úsáideann [ga] Úsáideann تلفظ 0 رأی
07/05/2018 íocaim [ga] íocaim تلفظ 0 رأی