کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/12/2019 róghaofar [ga] róghaofar تلفظ 0 رأی
12/12/2019 ana the [ga] ana the تلفظ 0 رأی
12/12/2019 Badhbh na Coille Duibhe [ga] Badhbh na Coille Duibhe تلفظ 0 رأی
12/12/2019 dásacht [ga] dásacht تلفظ 0 رأی
12/12/2019 dea-chleachtas [ga] dea-chleachtas تلفظ 0 رأی
12/12/2019 dioscaire [ga] dioscaire تلفظ 0 رأی
12/12/2019 neamhghníomh [ga] neamhghníomh تلفظ 0 رأی
12/12/2019 Dadaí [ga] Dadaí تلفظ 0 رأی
12/12/2019 mbóthar [ga] mbóthar تلفظ 0 رأی
12/12/2019 mirlíní [ga] mirlíní تلفظ 0 رأی
12/12/2019 spéirghealach [ga] spéirghealach تلفظ 0 رأی
12/12/2019 abhartach [ga] abhartach تلفظ 0 رأی
12/12/2019 druga [ga] druga تلفظ 0 رأی
12/12/2019 Meadhair [ga] Meadhair تلفظ 0 رأی
12/12/2019 faocháin [ga] faocháin تلفظ 0 رأی
12/12/2019 mbuidéal [ga] mbuidéal تلفظ 0 رأی
12/12/2019 Cóilí [ga] Cóilí تلفظ 0 رأی
12/12/2019 geataí [ga] geataí تلفظ 0 رأی
12/12/2019 troideann [ga] troideann تلفظ 0 رأی
12/12/2019 gaothrán [ga] gaothrán تلفظ 0 رأی
12/12/2019 Aislín [ga] Aislín تلفظ 0 رأی
12/12/2019 Abhainn na Fuinseann [ga] Abhainn na Fuinseann تلفظ 0 رأی
12/12/2019 pónaire [ga] pónaire تلفظ 0 رأی
12/12/2019 clanna baoisgne [ga] clanna baoisgne تلفظ 0 رأی
12/12/2019 clanna moirne [ga] clanna moirne تلفظ 0 رأی
12/12/2019 thabharfadh [ga] thabharfadh تلفظ 0 رأی
12/12/2019 ag gáirí [ga] ag gáirí تلفظ 0 رأی
12/12/2019 ag tosnú [ga] ag tosnú تلفظ 0 رأی
12/12/2019 ag titim [ga] ag titim تلفظ 0 رأی
12/12/2019 ag fás [ga] ag fás تلفظ 0 رأی