کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/05/2018 Lus na Maighdine Muire [ga] Lus na Maighdine Muire تلفظ 0 رأی
08/05/2018 Athair Thalún [ga] Athair Thalún تلفظ 0 رأی
08/05/2018 Cuach Phádraig [ga] Cuach Phádraig تلفظ 0 رأی
08/05/2018 Copóg Chatach [ga] Copóg Chatach تلفظ 0 رأی
07/05/2018 comhfhreagraí [ga] comhfhreagraí تلفظ 0 رأی
07/05/2018 ngeal [ga] ngeal تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Feardorcha [ga] Feardorcha تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Dálach [ga] Dálach تلفظ 0 رأی
07/05/2018 nGaillimh [ga] nGaillimh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Deoradhán [ga] Deoradhán تلفظ 0 رأی
07/05/2018 ceirtlise [ga] ceirtlise تلفظ 0 رأی
07/05/2018 forscríbhinn [ga] forscríbhinn تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Daoirí [ga] Daoirí تلفظ 0 رأی
07/05/2018 fearmhíniú [ga] fearmhíniú تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Leanbán [ga] Leanbán تلفظ 0 رأی
07/05/2018 gaothmhar [ga] gaothmhar تلفظ 0 رأی
07/05/2018 tuigthe [ga] tuigthe تلفظ 0 رأی
07/05/2018 intuigthe [ga] intuigthe تلفظ 0 رأی
07/05/2018 ruán alla [ga] ruán alla تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Níl an fáinne ró-bheag. [ga] Níl an fáinne ró-bheag. تلفظ 0 رأی
07/05/2018 claochlú [ga] claochlú تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Chlocháin [ga] Chlocháin تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Haonach [ga] Haonach تلفظ 0 رأی
07/05/2018 borróg [ga] borróg تلفظ 0 رأی
07/05/2018 stad anois [ga] stad anois تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Cá raibh sé? [ga] Cá raibh sé? تلفظ 0 رأی
07/05/2018 fuinneoig [ga] fuinneoig تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Glencarnagh [en] Glencarnagh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 An Dothra [ga] An Dothra تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Amergin Gluingel / Amhairghín Glúngheal [ga] Amergin Gluingel / Amhairghín Glúngheal تلفظ 0 رأی