کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/05/2018 Amhlaoibh [ga] Amhlaoibh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 lá saoire bainc [ga] lá saoire bainc تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Ó Dónaill [ga] Ó Dónaill تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Ríona [ga] Ríona تلفظ 0 رأی
07/05/2018 aistreoir [ga] aistreoir تلفظ 0 رأی
07/05/2018 fear tís [ga] fear tís تلفظ 0 رأی
07/05/2018 fear léannta [ga] fear léannta تلفظ 0 رأی
07/05/2018 síochán [ga] síochán تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Síochán leat [ga] Síochán leat تلفظ 0 رأی
07/05/2018 scaifte [ga] scaifte تلفظ 0 رأی
07/05/2018 doirt [ga] doirt تلفظ 0 رأی
07/05/2018 íotach [ga] íotach تلفظ 0 رأی
07/05/2018 thuairimí [ga] thuairimí تلفظ 0 رأی
07/05/2018 bunuimhreacha [ga] bunuimhreacha تلفظ 1 رأی
07/05/2018 bhróin [ga] bhróin تلفظ 0 رأی
07/05/2018 creathnú [ga] creathnú تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Costrach [ga] Costrach تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Céatach [ga] Céatach تلفظ 0 رأی
07/05/2018 seanaithreacha [ga] seanaithreacha تلفظ 0 رأی
07/05/2018 aon cheann amháin [ga] aon cheann amháin تلفظ 1 رأی
07/05/2018 aon fhear déag [ga] aon fhear déag تلفظ 1 رأی
07/05/2018 aon duine amháin [ga] aon duine amháin تلفظ 1 رأی
07/05/2018 phroifisiún [ga] phroifisiún تلفظ 0 رأی
07/05/2018 scríbhneora [ga] scríbhneora تلفظ 0 رأی
07/05/2018 litríonn tú [ga] litríonn tú تلفظ 0 رأی
07/05/2018 as Gaeilge [ga] as Gaeilge تلفظ 1 رأی
07/05/2018 do bhur [ga] do bhur تلفظ 1 رأی
07/05/2018 de bhur [ga] de bhur تلفظ 1 رأی
07/05/2018 faoinár [ga] faoinár تلفظ 1 رأی
07/05/2018 ónár [ga] ónár تلفظ 1 رأی