کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/05/2018 Donndubhán [ga] Donndubhán تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Damhán [ga] Damhán تلفظ 0 رأی
10/05/2018 grána [ga] grána تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Cé méid? [ga] Cé méid? تلفظ 0 رأی
10/05/2018 trácht gnóthach [ga] trácht gnóthach تلفظ 0 رأی
10/05/2018 sracfhéachaint [ga] sracfhéachaint تلفظ 0 رأی
10/05/2018 sonc [ga] sonc تلفظ 0 رأی
10/05/2018 cros [ga] cros تلفظ 0 رأی
10/05/2018 rite [ga] rite تلفظ 0 رأی
10/05/2018 mheabair [ga] mheabair تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Táim bródúil asat [ga] Táim bródúil asat تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Táim bródúil astu [ga] Táim bródúil astu تلفظ 0 رأی
10/05/2018 mayo [en] mayo تلفظ 0 رأی
10/05/2018 cáiliúla [ga] cáiliúla تلفظ 0 رأی
10/05/2018 ná béir [ga] ná béir تلفظ 0 رأی
10/05/2018 trasnaigh [ga] trasnaigh تلفظ 0 رأی
10/05/2018 monghar [ga] monghar تلفظ 0 رأی
10/05/2018 íoslódálfaimid [ga] íoslódálfaimid تلفظ 1 رأی
10/05/2018 leifteánach [ga] leifteánach تلفظ 0 رأی
10/05/2018 spadchosach [ga] spadchosach تلفظ 0 رأی
10/05/2018 comharthaí [ga] comharthaí تلفظ 0 رأی
10/05/2018 comharthaí foghraíochta [ga] comharthaí foghraíochta تلفظ 0 رأی
10/05/2018 dhíbeartha [ga] dhíbeartha تلفظ 0 رأی
10/05/2018 scaothaire [ga] scaothaire تلفظ 0 رأی
10/05/2018 murach [ga] murach تلفظ 0 رأی
10/05/2018 uaill [ga] uaill تلفظ 0 رأی
10/05/2018 seachadtar [ga] seachadtar تلفظ 1 رأی
08/05/2018 Cluain Dolcáin [ga] Cluain Dolcáin تلفظ 0 رأی
08/05/2018 slios [ga] slios تلفظ 0 رأی
08/05/2018 lá sómais [ga] lá sómais تلفظ 0 رأی