کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/12/2019 gcairead [ga] gcairead تلفظ 0 رأی
12/12/2019 Branna [ga] Branna تلفظ 0 رأی
12/12/2019 Mac Raicín [ga] Mac Raicín تلفظ 0 رأی
12/12/2019 Mór-Ríona [ga] Mór-Ríona تلفظ 0 رأی
12/12/2019 Ó Briún [ga] Ó Briún تلفظ 0 رأی
12/12/2019 Ó Sluaghadháin [ga] Ó Sluaghadháin تلفظ 0 رأی
12/12/2019 Ó Sluáin [ga] Ó Sluáin تلفظ 0 رأی
12/12/2019 cuartha [ga] cuartha تلفظ 0 رأی
12/12/2019 ana fhuar [ga] ana fhuar تلفظ 0 رأی
12/12/2019 róthe [ga] róthe تلفظ 0 رأی
12/12/2019 rómheirbh [ga] rómheirbh تلفظ 0 رأی
12/12/2019 náisiúntacht [ga] náisiúntacht تلفظ 0 رأی
12/12/2019 tusainm [ga] tusainm تلفظ 0 رأی
12/12/2019 neacha [ga] neacha تلفظ 0 رأی
12/12/2019 fuinseoige [ga] fuinseoige تلفظ 0 رأی
12/12/2019 cinnteoidh [ga] cinnteoidh تلفظ 0 رأی
12/12/2019 Earnán [ga] Earnán تلفظ 0 رأی
12/12/2019 Eanruig [ga] Eanruig تلفظ 0 رأی
12/12/2019 imeochaidh [ga] imeochaidh تلفظ 0 رأی
12/12/2019 beannacht libh [ga] beannacht libh تلفظ 0 رأی
12/12/2019 smaoiním [ga] smaoiním تلفظ 0 رأی
12/12/2019 leantóir [ga] leantóir تلفظ 0 رأی
12/12/2019 gearánta [ga] gearánta تلفظ 0 رأی
12/12/2019 maith go leor [ga] maith go leor تلفظ 0 رأی
12/12/2019 go diail [ga] go diail تلفظ 0 رأی
12/12/2019 ana thirim [ga] ana thirim تلفظ 0 رأی
12/12/2019 ana gheal [ga] ana gheal تلفظ 0 رأی
12/12/2019 ana dhorcha [ga] ana dhorcha تلفظ 0 رأی
12/12/2019 ana ghrianmhar [ga] ana ghrianmhar تلفظ 0 رأی
12/12/2019 ana ghaofar [ga] ana ghaofar تلفظ 0 رأی