کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/05/2018 leifteánach [ga] leifteánach تلفظ 0 رأی
10/05/2018 spadchosach [ga] spadchosach تلفظ 0 رأی
10/05/2018 comharthaí [ga] comharthaí تلفظ 0 رأی
10/05/2018 comharthaí foghraíochta [ga] comharthaí foghraíochta تلفظ 0 رأی
10/05/2018 dhíbeartha [ga] dhíbeartha تلفظ 0 رأی
10/05/2018 scaothaire [ga] scaothaire تلفظ 0 رأی
10/05/2018 murach [ga] murach تلفظ 0 رأی
10/05/2018 uaill [ga] uaill تلفظ 0 رأی
10/05/2018 seachadtar [ga] seachadtar تلفظ 1 رأی
08/05/2018 Cluain Dolcáin [ga] Cluain Dolcáin تلفظ 0 رأی
08/05/2018 slios [ga] slios تلفظ 0 رأی
08/05/2018 lá sómais [ga] lá sómais تلفظ 0 رأی
08/05/2018 Mánus [ga] Mánus تلفظ 0 رأی
08/05/2018 Lus na Maighdine Muire [ga] Lus na Maighdine Muire تلفظ 0 رأی
08/05/2018 Athair Thalún [ga] Athair Thalún تلفظ 0 رأی
08/05/2018 Cuach Phádraig [ga] Cuach Phádraig تلفظ 0 رأی
08/05/2018 Copóg Chatach [ga] Copóg Chatach تلفظ 0 رأی
07/05/2018 comhfhreagraí [ga] comhfhreagraí تلفظ 0 رأی
07/05/2018 ngeal [ga] ngeal تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Feardorcha [ga] Feardorcha تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Dálach [ga] Dálach تلفظ 0 رأی
07/05/2018 nGaillimh [ga] nGaillimh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Deoradhán [ga] Deoradhán تلفظ 0 رأی
07/05/2018 ceirtlise [ga] ceirtlise تلفظ 0 رأی
07/05/2018 forscríbhinn [ga] forscríbhinn تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Daoirí [ga] Daoirí تلفظ 0 رأی
07/05/2018 fearmhíniú [ga] fearmhíniú تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Leanbán [ga] Leanbán تلفظ 0 رأی
07/05/2018 gaothmhar [ga] gaothmhar تلفظ 0 رأی
07/05/2018 tuigthe [ga] tuigthe تلفظ 0 رأی