کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/02/2021 mogall [ga] mogall تلفظ 0 رأی
16/02/2021 cosúil [ga] cosúil تلفظ 0 رأی
16/02/2021 doghrainn [ga] doghrainn تلفظ 0 رأی
16/02/2021 luaith [ga] luaith تلفظ 0 رأی
16/02/2021 raon [ga] raon تلفظ 0 رأی
16/02/2021 gairid [ga] gairid تلفظ 0 رأی
16/02/2021 gearr [ga] gearr تلفظ 0 رأی
16/02/2021 Ó Conaill [ga] Ó Conaill تلفظ 0 رأی
16/02/2021 an mhá [ga] an mhá تلفظ 0 رأی
16/02/2021 cliamhain [ga] cliamhain تلفظ 0 رأی
16/02/2021 iarann [ga] iarann تلفظ 0 رأی
16/02/2021 beidh mé [ga] beidh mé تلفظ 0 رأی
16/02/2021 an Samhradh [ga] an Samhradh تلفظ 0 رأی
16/02/2021 deireadh [ga] deireadh تلفظ 0 رأی
16/02/2021 Deireadh Fómhair [ga] Deireadh Fómhair تلفظ 0 رأی
16/02/2021 an Déardaoin [ga] an Déardaoin تلفظ 0 رأی
16/02/2021 ramhraigh [ga] ramhraigh تلفظ 0 رأی
16/02/2021 loscadh [ga] loscadh تلفظ 0 رأی
16/02/2021 ach oiread [ga] ach oiread تلفظ 0 رأی
16/02/2021 Táin Bó Cúailnge [ga] Táin Bó Cúailnge تلفظ 0 رأی
16/02/2021 urchar [ga] urchar تلفظ 0 رأی
16/02/2021 muin ar mhuin [ga] muin ar mhuin تلفظ 0 رأی
16/02/2021 tobac [ga] tobac تلفظ 0 رأی
16/02/2021 fear gnímh [ga] fear gnímh تلفظ 0 رأی
16/02/2021 le haghaidh [ga] le haghaidh تلفظ 0 رأی
16/02/2021 sciodar [ga] sciodar تلفظ 0 رأی
16/02/2021 sciodar buinní [ga] sciodar buinní تلفظ 0 رأی
16/02/2021 banc [ga] banc تلفظ 0 رأی
16/02/2021 Iománaíocht [ga] Iománaíocht تلفظ 0 رأی
16/02/2021 pota [ga] pota تلفظ 0 رأی