کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/05/2018 gléasaim [ga] gléasaim تلفظ 0 رأی
21/05/2018 dearmadta [ga] dearmadta تلفظ 0 رأی
21/05/2018 thaitníomar [ga] thaitníomar تلفظ 1 رأی
21/05/2018 duisim [ga] duisim تلفظ 0 رأی
21/05/2018 Bhfeicfinn [ga] Bhfeicfinn تلفظ 1 رأی
21/05/2018 caithidís [ga] caithidís تلفظ 1 رأی
21/05/2018 thiocfaidís [ga] thiocfaidís تلفظ 1 رأی
21/05/2018 ceamaradóir [ga] ceamaradóir تلفظ 0 رأی
21/05/2018 dtarlódh [ga] dtarlódh تلفظ 0 رأی
21/05/2018 gcoinneodh [ga] gcoinneodh تلفظ 0 رأی
21/05/2018 ciúnaigh [ga] ciúnaigh تلفظ 0 رأی
21/05/2018 dheiseoinn [ga] dheiseoinn تلفظ 0 رأی
21/05/2018 theagmhaigh [ga] theagmhaigh تلفظ 0 رأی
21/05/2018 theagmhaíomar [ga] theagmhaíomar تلفظ 0 رأی
21/05/2018 Ní bhfaighfidh [ga] Ní bhfaighfidh تلفظ 1 رأی
21/05/2018 roghnaínn [ga] roghnaínn تلفظ 1 رأی
21/05/2018 roghnóinn [ga] roghnóinn تلفظ 1 رأی
21/05/2018 Bheirigh [ga] Bheirigh تلفظ 0 رأی
21/05/2018 éagsúlóidh [ga] éagsúlóidh تلفظ 0 رأی
21/05/2018 liathadh [ga] liathadh تلفظ 0 رأی
21/05/2018 Conmhaicne [ga] Conmhaicne تلفظ 0 رأی
20/05/2018 cadal [ga] cadal تلفظ 0 رأی
20/05/2018 an lasairéan [ga] an lasairéan تلفظ 0 رأی
20/05/2018 dhéanainn [ga] dhéanainn تلفظ 1 رأی
20/05/2018 imreofá [ga] imreofá تلفظ 1 رأی
20/05/2018 chabhraíteá [ga] chabhraíteá تلفظ 1 رأی
20/05/2018 bod an deamhain [gd] bod an deamhain تلفظ 0 رأی
20/05/2018 Is féidir súil eile a chaitheamh air. [ga] Is féidir súil eile a chaitheamh air. تلفظ 0 رأی
20/05/2018 Is fearr foighne ná fortún. [ga] Is fearr foighne ná fortún. تلفظ 0 رأی
20/05/2018 cruachaint [ga] cruachaint تلفظ 0 رأی