کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/05/2018 Leispiach [ga] Leispiach تلفظ 0 رأی
10/05/2018 ndeireann [ga] ndeireann تلفظ 0 رأی
10/05/2018 cadhnaíocht [ga] cadhnaíocht تلفظ 0 رأی
10/05/2018 turadh [ga] turadh تلفظ 0 رأی
10/05/2018 fo-éadaí [ga] fo-éadaí تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Lambeg [en] Lambeg تلفظ 0 رأی
10/05/2018 spéaclachaí [ga] spéaclachaí تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Eachthiarnáin [ga] Eachthiarnáin تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Riagán [ga] Riagán تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Fechín [ga] Fechín تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Fearchar [ga] Fearchar تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Fachtna [ga] Fachtna تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Donndubhán [ga] Donndubhán تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Damhán [ga] Damhán تلفظ 0 رأی
10/05/2018 grána [ga] grána تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Cé méid? [ga] Cé méid? تلفظ 0 رأی
10/05/2018 trácht gnóthach [ga] trácht gnóthach تلفظ 0 رأی
10/05/2018 sracfhéachaint [ga] sracfhéachaint تلفظ 0 رأی
10/05/2018 sonc [ga] sonc تلفظ 0 رأی
10/05/2018 cros [ga] cros تلفظ 0 رأی
10/05/2018 rite [ga] rite تلفظ 0 رأی
10/05/2018 mheabair [ga] mheabair تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Táim bródúil asat [ga] Táim bródúil asat تلفظ 0 رأی
10/05/2018 Táim bródúil astu [ga] Táim bródúil astu تلفظ 0 رأی
10/05/2018 mayo [en] mayo تلفظ 0 رأی
10/05/2018 cáiliúla [ga] cáiliúla تلفظ 0 رأی
10/05/2018 ná béir [ga] ná béir تلفظ 0 رأی
10/05/2018 trasnaigh [ga] trasnaigh تلفظ 0 رأی
10/05/2018 monghar [ga] monghar تلفظ 0 رأی
10/05/2018 íoslódálfaimid [ga] íoslódálfaimid تلفظ 1 رأی