کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/02/2021 aontaíomar [ga] aontaíomar تلفظ 0 رأی
16/02/2021 dhíolfaidh [ga] dhíolfaidh تلفظ 0 رأی
16/02/2021 chabhraíodh [ga] chabhraíodh تلفظ 0 رأی
16/02/2021 chanaim [ga] chanaim تلفظ 0 رأی
16/02/2021 bualtaigh [ga] bualtaigh تلفظ 0 رأی
16/02/2021 jacaí [ga] jacaí تلفظ 0 رأی
16/02/2021 dtabharfá [ga] dtabharfá تلفظ 0 رأی
16/02/2021 gcuirfeá [ga] gcuirfeá تلفظ 0 رأی
16/02/2021 triomaíonn [ga] triomaíonn تلفظ 0 رأی
16/02/2021 cuardaíonn [ga] cuardaíonn تلفظ 0 رأی
16/02/2021 caiteoir [ga] caiteoir تلفظ 0 رأی
16/02/2021 eolaithe [ga] eolaithe تلفظ 0 رأی
16/02/2021 heolaithe [ga] heolaithe تلفظ 0 رأی
16/02/2021 mbitheolaíocht [ga] mbitheolaíocht تلفظ 0 رأی
16/02/2021 tsaotharlann [ga] tsaotharlann تلفظ 0 رأی
16/02/2021 dromchla [ga] dromchla تلفظ 0 رأی
16/02/2021 turgnamh [ga] turgnamh تلفظ 0 رأی
16/02/2021 chearnóg [ga] chearnóg تلفظ 0 رأی
16/02/2021 ollscoileanna [ga] ollscoileanna تلفظ 0 رأی
16/02/2021 ioslódalfaidh [ga] ioslódalfaidh تلفظ 0 رأی
16/02/2021 mbéarfaidh [ga] mbéarfaidh تلفظ 0 رأی
16/02/2021 goideann [ga] goideann تلفظ 0 رأی
16/02/2021 páircealfaidh [ga] páircealfaidh تلفظ 0 رأی
16/02/2021 pháircealfaidh [ga] pháircealfaidh تلفظ 0 رأی
16/02/2021 sábhálann [ga] sábhálann تلفظ 0 رأی
16/02/2021 tuillfidh [ga] tuillfidh تلفظ 0 رأی
16/02/2021 mbuafaidh [ga] mbuafaidh تلفظ 0 رأی
16/02/2021 aidiabatach [ga] aidiabatach تلفظ 0 رأی
16/02/2021 Oilibhéar [ga] Oilibhéar تلفظ 0 رأی
16/02/2021 mo chairde [ga] mo chairde تلفظ 0 رأی