کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/05/2021 shliotar [ga] shliotar تلفظ 0 رأی
18/05/2021 grianghrafadóireachta [ga] grianghrafadóireachta تلفظ 0 رأی
18/05/2021 Cithruadh [ga] Cithruadh تلفظ 0 رأی
17/05/2021 iomarcach [ga] iomarcach تلفظ 0 رأی
16/05/2021 Shealgair [ga] Shealgair تلفظ 0 رأی
16/05/2021 ceallóga [ga] ceallóga تلفظ 0 رأی
16/05/2021 Odhrán [ga] Odhrán تلفظ 0 رأی
11/05/2021 frithdíbhunaíochtachóireach [ga] frithdíbhunaíochtachóireach تلفظ 0 رأی
11/05/2021 Mac Giolla Bhuidhe [ga] Mac Giolla Bhuidhe تلفظ 0 رأی
11/05/2021 Toighseach [ga] Toighseach تلفظ 0 رأی
11/05/2021 ídíonn [ga] ídíonn تلفظ 0 رأی
11/05/2021 mharghadh [ga] mharghadh تلفظ 0 رأی
11/05/2021 modheolaíocht [ga] modheolaíocht تلفظ 0 رأی
11/05/2021 faighígí [ga] faighígí تلفظ 0 رأی
11/05/2021 luibhghort [ga] luibhghort تلفظ 0 رأی
11/05/2021 na cosantóirí [ga] na cosantóirí تلفظ 0 رأی
11/05/2021 sochtheangeolaíocht [ga] sochtheangeolaíocht تلفظ 0 رأی
11/05/2021 Réidín [ga] Réidín تلفظ 0 رأی
11/05/2021 Ó Cuinn [ga] Ó Cuinn تلفظ 0 رأی
11/05/2021 sliogáin [ga] sliogáin تلفظ 0 رأی
11/05/2021 Muadhán [ga] Muadhán تلفظ 0 رأی
11/05/2021 Fionnlugh [ga] Fionnlugh تلفظ 0 رأی
11/05/2021 Inis Gé [ga] Inis Gé تلفظ 0 رأی
11/05/2021 bád calaidh [ga] bád calaidh تلفظ 0 رأی
11/05/2021 saint [ga] saint تلفظ 0 رأی
11/05/2021 aimsíonn [ga] aimsíonn تلفظ 0 رأی
11/05/2021 aimsítear [ga] aimsítear تلفظ 0 رأی
11/05/2021 aimsím [ga] aimsím تلفظ 0 رأی
11/05/2021 Mac Duinnshléibhe [ga] Mac Duinnshléibhe تلفظ 0 رأی
11/05/2021 rigdamnai - Rí Damhna [ga] rigdamnai - Rí Damhna تلفظ 0 رأی