کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/09/2019 smid [ga] smid تلفظ 0 رأی
15/09/2019 Leoid [en] Leoid تلفظ 0 رأی
15/09/2019 Tlachtga [ga] Tlachtga تلفظ 0 رأی
15/09/2019 Damhnaic [ga] Damhnaic تلفظ 0 رأی
15/09/2019 Séadhna [ga] Séadhna تلفظ 0 رأی
15/09/2019 anas [ga] anas تلفظ 0 رأی
15/09/2019 Ciabhán [ga] Ciabhán تلفظ 0 رأی
15/09/2019 sciorr [ga] sciorr تلفظ 0 رأی
15/09/2019 Danann [ga] Danann تلفظ 0 رأی
15/09/2019 Cairide [ga] Cairide تلفظ 0 رأی
15/09/2019 Brotiarna [ga] Brotiarna تلفظ 0 رأی
15/09/2019 Huair [ga] Huair تلفظ 0 رأی
15/09/2019 Céide [ga] Céide تلفظ 0 رأی
15/09/2019 díspeagadh [ga] díspeagadh تلفظ 0 رأی
15/09/2019 áitreabhach [ga] áitreabhach تلفظ 0 رأی
15/09/2019 An Bhreatnais [ga] An Bhreatnais تلفظ 0 رأی
15/09/2019 Bláthíne [ga] Bláthíne تلفظ 0 رأی
15/09/2019 sluaigh [ga] sluaigh تلفظ 0 رأی
15/09/2019 derbfine [ga] derbfine تلفظ 0 رأی
15/09/2019 aiteach [ga] aiteach تلفظ 0 رأی
15/09/2019 Moruadh [ga] Moruadh تلفظ 0 رأی
15/09/2019 mífhóinteach [ga] mífhóinteach تلفظ 0 رأی
15/09/2019 cóireáil [ga] cóireáil تلفظ 0 رأی
15/09/2019 liopard [ga] liopard تلفظ 0 رأی
15/09/2019 Feadóg Stáin [ga] Feadóg Stáin تلفظ 0 رأی
15/09/2019 Leabhar na Míosa [ga] Leabhar na Míosa تلفظ 0 رأی
15/09/2019 Banghaisgidheach [ga] Banghaisgidheach تلفظ 0 رأی
15/09/2019 Teidí [ga] Teidí تلفظ 0 رأی
15/09/2019 eisceacht [ga] eisceacht تلفظ 0 رأی
15/09/2019 spúnóig [ga] spúnóig تلفظ 0 رأی