کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/05/2018 ghabhlann [ga] ghabhlann تلفظ 0 رأی
04/05/2018 shealbhach [ga] shealbhach تلفظ 0 رأی
04/05/2018 gabhlann [ga] gabhlann تلفظ 0 رأی
04/05/2018 liadháin [ga] liadháin تلفظ 0 رأی
04/05/2018 sifíní [ga] sifíní تلفظ 0 رأی
04/05/2018 mias [ga] mias تلفظ 0 رأی
04/05/2018 miasa [ga] miasa تلفظ 0 رأی
04/05/2018 phianó [ga] phianó تلفظ 0 رأی
04/05/2018 Ó Ríordáin [ga] Ó Ríordáin تلفظ 0 رأی
04/05/2018 Ó Mocháin [ga] Ó Mocháin تلفظ 0 رأی
04/05/2018 Mohan [en] Mohan تلفظ 0 رأی
04/05/2018 Glas Oileán i Bhéal na Cora [ga] Glas Oileán i Bhéal na Cora تلفظ 0 رأی
04/05/2018 Oghma [ga] Oghma تلفظ 0 رأی
04/05/2018 Ó Ciarnáin [ga] Ó Ciarnáin تلفظ 0 رأی
04/05/2018 marthanóir [ga] marthanóir تلفظ 0 رأی
04/05/2018 vásanna [ga] vásanna تلفظ 0 رأی
04/05/2018 rómánsúil [ga] rómánsúil تلفظ 0 رأی
04/05/2018 moille [ga] moille تلفظ 0 رأی
04/05/2018 súmóg [ga] súmóg تلفظ 0 رأی
04/05/2018 claoí [ga] claoí تلفظ 0 رأی
04/05/2018 tochras [ga] tochras تلفظ 0 رأی
04/05/2018 sainroghanna [ga] sainroghanna تلفظ 0 رأی
04/05/2018 éireog [ga] éireog تلفظ 0 رأی
04/05/2018 fóirdheontas [ga] fóirdheontas تلفظ 0 رأی
04/05/2018 rámhóireacht [ga] rámhóireacht تلفظ 0 رأی
04/05/2018 daingean [ga] daingean تلفظ 0 رأی
04/05/2018 muccaidecht (Old Irish) [ga] muccaidecht (Old Irish) تلفظ 0 رأی
04/05/2018 gearrán [ga] gearrán تلفظ 0 رأی
04/05/2018 bhuailteoir [ga] bhuailteoir تلفظ 0 رأی
04/05/2018 éadrócaireach [ga] éadrócaireach تلفظ 0 رأی