کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/05/2018 mhaidhm [ga] mhaidhm تلفظ 0 رأی
06/05/2018 mbainis [ga] mbainis تلفظ 0 رأی
06/05/2018 Bealaí gur féidir éisteacht [ga] Bealaí gur féidir éisteacht تلفظ 0 رأی
06/05/2018 cad a deir siad? [ga] cad a deir siad? تلفظ 0 رأی
06/05/2018 Tiomna [ga] Tiomna تلفظ 0 رأی
06/05/2018 is mó [ga] is mó تلفظ 0 رأی
06/05/2018 an ghiolcach [ga] an ghiolcach تلفظ 0 رأی
06/05/2018 Ó Foghladha [ga] Ó Foghladha تلفظ 0 رأی
06/05/2018 más ea [ga] más ea تلفظ 0 رأی
06/05/2018 críochnóirí [ga] críochnóirí تلفظ 0 رأی
06/05/2018 cuimil [ga] cuimil تلفظ 0 رأی
06/05/2018 a luaithe [ga] a luaithe تلفظ 0 رأی
06/05/2018 Gabhaile [ga] Gabhaile تلفظ 0 رأی
06/05/2018 créacht [ga] créacht تلفظ 0 رأی
06/05/2018 fallaí [ga] fallaí تلفظ 0 رأی
06/05/2018 ar chlé [ga] ar chlé تلفظ 0 رأی
06/05/2018 an fhaill [ga] an fhaill تلفظ 0 رأی
06/05/2018 teachtaí [ga] teachtaí تلفظ 0 رأی
06/05/2018 d'aonar [ga] d'aonar تلفظ 0 رأی
06/05/2018 ní fhónfaidh sé [ga] ní fhónfaidh sé تلفظ 0 رأی
06/05/2018 dearna [ga] dearna تلفظ 0 رأی
06/05/2018 bhfásann [ga] bhfásann تلفظ 0 رأی
06/05/2018 thriúr [ga] thriúr تلفظ 0 رأی
06/05/2018 sháraíonn [ga] sháraíonn تلفظ 0 رأی
06/05/2018 machnaigh [ga] machnaigh تلفظ 0 رأی
06/05/2018 gannchuid [ga] gannchuid تلفظ 0 رأی
06/05/2018 curiarracht [ga] curiarracht تلفظ 0 رأی
06/05/2018 ngloine [ga] ngloine تلفظ 0 رأی
06/05/2018 biatachas [ga] biatachas تلفظ 0 رأی
06/05/2018 Éire Saor [ga] Éire Saor تلفظ 0 رأی