کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/12/2019 feidhmiúil [ga] feidhmiúil تلفظ 0 رأی
12/12/2019 muirear [ga] muirear تلفظ 0 رأی
12/12/2019 Rian [ga] Rian تلفظ 0 رأی
12/12/2019 céadfaí [ga] céadfaí تلفظ 0 رأی
12/12/2019 fanntais [ga] fanntais تلفظ 0 رأی
12/12/2019 lorg láimhe [ga] lorg láimhe تلفظ 0 رأی
12/12/2019 sásamh [ga] sásamh تلفظ 0 رأی
12/12/2019 na ngrást [ga] na ngrást تلفظ 0 رأی
12/12/2019 tathagach [ga] tathagach تلفظ 0 رأی
12/12/2019 cathú [ga] cathú تلفظ 0 رأی
12/12/2019 fáir [ga] fáir تلفظ 0 رأی
12/12/2019 céadfa [ga] céadfa تلفظ 0 رأی
12/12/2019 seamsúr [ga] seamsúr تلفظ 0 رأی
12/12/2019 dordán [ga] dordán تلفظ 0 رأی
12/12/2019 fionnaitheach [ga] fionnaitheach تلفظ 0 رأی
12/12/2019 sáimhrigh [ga] sáimhrigh تلفظ 0 رأی
12/12/2019 cróchar [ga] cróchar تلفظ 0 رأی
12/12/2019 tuillte [ga] tuillte تلفظ 0 رأی
12/12/2019 á thnúth [ga] á thnúth تلفظ 0 رأی
12/12/2019 claonadh [ga] claonadh تلفظ 0 رأی
12/12/2019 cruaiche [ga] cruaiche تلفظ 0 رأی
12/12/2019 fearsaid [ga] fearsaid تلفظ 0 رأی
12/12/2019 Mac Aonghusa [ga] Mac Aonghusa تلفظ 0 رأی
12/12/2019 Mac Aongusa [ga] Mac Aongusa تلفظ 0 رأی
12/12/2019 dearca [ga] dearca تلفظ 0 رأی
12/12/2019 Ionar [ga] Ionar تلفظ 0 رأی
12/12/2019 caithiseach [ga] caithiseach تلفظ 0 رأی
12/12/2019 beinn [ga] beinn تلفظ 0 رأی
12/12/2019 dineasáir [ga] dineasáir تلفظ 0 رأی
12/12/2019 Allsún [ga] Allsún تلفظ 0 رأی