کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/05/2018 Greamán [ga] Greamán تلفظ 0 رأی
07/05/2018 cuideoidh [ga] cuideoidh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 bronnfar [ga] bronnfar تلفظ 0 رأی
07/05/2018 shíneoidh [ga] shíneoidh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 gheofar [ga] gheofar تلفظ 0 رأی
07/05/2018 ndéarfaidh [ga] ndéarfaidh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 gcloisfidh [ga] gcloisfidh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 chodlóidh [ga] chodlóidh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 i mbarr [ga] i mbarr تلفظ 0 رأی
07/05/2018 druidte [ga] druidte تلفظ 0 رأی
07/05/2018 abhlóir [ga] abhlóir تلفظ 0 رأی
07/05/2018 ábhal [ga] ábhal تلفظ 0 رأی
07/05/2018 lena chéile [ga] lena chéile تلفظ 0 رأی
07/05/2018 maitheamh [ga] maitheamh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 ag madhmadh [ga] ag madhmadh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Úsáideann [ga] Úsáideann تلفظ 0 رأی
07/05/2018 íocaim [ga] íocaim تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Cén clár? [ga] Cén clár? تلفظ 0 رأی
07/05/2018 cnádaí [ga] cnádaí تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Bhfannloinnreach [ga] Bhfannloinnreach تلفظ 0 رأی
07/05/2018 mothaolach [ga] mothaolach تلفظ 0 رأی
07/05/2018 súgánach [ga] súgánach تلفظ 0 رأی
07/05/2018 sídh [ga] sídh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 broghach [ga] broghach تلفظ 0 رأی
07/05/2018 cumhal [ga] cumhal تلفظ 0 رأی
07/05/2018 an fhras [ga] an fhras تلفظ 0 رأی
07/05/2018 oireas [ga] oireas تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Ó Luineacháin [ga] Ó Luineacháin تلفظ 0 رأی
07/05/2018 an fheighil [ga] an fheighil تلفظ 0 رأی
07/05/2018 feighil [ga] feighil تلفظ 0 رأی