کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/01/2021 deirfiúracha go deo [ga] deirfiúracha go deo تلفظ 0 رأی
29/01/2021 Sionainn Nic an Choiligh [ga] Sionainn Nic an Choiligh تلفظ 0 رأی
29/01/2021 babhdóir [ga] babhdóir تلفظ 0 رأی
29/01/2021 abraigí [ga] abraigí تلفظ 0 رأی
29/01/2021 déarfaí [ga] déarfaí تلفظ 0 رأی
29/01/2021 dúradh [ga] dúradh تلفظ 0 رأی
29/01/2021 fodhlach [ga] fodhlach تلفظ 0 رأی
29/01/2021 oirchiseacht [ga] oirchiseacht تلفظ 0 رأی
29/01/2021 ag soilsiú [ga] ag soilsiú تلفظ 0 رأی
29/01/2021 mhínigh mé [ga] mhínigh mé تلفظ 0 رأی
29/01/2021 dianghlasála [ga] dianghlasála تلفظ 0 رأی
29/01/2021 Tá fadhbanna agam faoi láthair. [ga] Tá fadhbanna agam faoi láthair. تلفظ 0 رأی
29/01/2021 nóiníní [ga] nóiníní تلفظ 0 رأی
29/01/2021 cruimh leabhar [ga] cruimh leabhar تلفظ 0 رأی
29/01/2021 bolgam [ga] bolgam تلفظ 0 رأی
29/01/2021 uirnéis [ga] uirnéis تلفظ 0 رأی
29/01/2021 lus an chromchinn [ga] lus an chromchinn تلفظ 0 رأی
29/01/2021 inse [ga] inse تلفظ 0 رأی
29/01/2021 achmhainn [ga] achmhainn تلفظ 0 رأی
29/01/2021 Ceann Mara [ga] Ceann Mara تلفظ 0 رأی
29/01/2021 fionchaortha [ga] fionchaortha تلفظ 0 رأی
29/01/2021 Richeal [ga] Richeal تلفظ 0 رأی
29/01/2021 dté [ga] dté تلفظ 0 رأی
29/01/2021 leadhbach [ga] leadhbach تلفظ 0 رأی
29/01/2021 bearna baoghail [ga] bearna baoghail تلفظ 0 رأی
29/01/2021 shráid [ga] shráid تلفظ 0 رأی
29/01/2021 Cruithín [ga] Cruithín تلفظ 0 رأی
29/01/2021 Iomarbhá [ga] Iomarbhá تلفظ 0 رأی
29/01/2021 Coinchinn - Coinchenn [ga] Coinchinn - Coinchenn تلفظ 0 رأی
29/01/2021 Curadh - Curruid [ga] Curadh - Curruid تلفظ 0 رأی