کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/05/2018 thuairimí [ga] thuairimí تلفظ 0 رأی
07/05/2018 bunuimhreacha [ga] bunuimhreacha تلفظ 1 رأی
07/05/2018 bhróin [ga] bhróin تلفظ 0 رأی
07/05/2018 creathnú [ga] creathnú تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Costrach [ga] Costrach تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Céatach [ga] Céatach تلفظ 0 رأی
07/05/2018 seanaithreacha [ga] seanaithreacha تلفظ 0 رأی
07/05/2018 aon cheann amháin [ga] aon cheann amháin تلفظ 1 رأی
07/05/2018 aon fhear déag [ga] aon fhear déag تلفظ 1 رأی
07/05/2018 aon duine amháin [ga] aon duine amháin تلفظ 1 رأی
07/05/2018 phroifisiún [ga] phroifisiún تلفظ 0 رأی
07/05/2018 scríbhneora [ga] scríbhneora تلفظ 0 رأی
07/05/2018 litríonn tú [ga] litríonn tú تلفظ 0 رأی
07/05/2018 as Gaeilge [ga] as Gaeilge تلفظ 1 رأی
07/05/2018 do bhur [ga] do bhur تلفظ 1 رأی
07/05/2018 de bhur [ga] de bhur تلفظ 1 رأی
07/05/2018 faoinár [ga] faoinár تلفظ 1 رأی
07/05/2018 ónár [ga] ónár تلفظ 1 رأی
07/05/2018 trínár [ga] trínár تلفظ 1 رأی
07/05/2018 leitís [ga] leitís تلفظ 0 رأی
07/05/2018 leaca [ga] leaca تلفظ 0 رأی
07/05/2018 prainnteach [ga] prainnteach تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Gabhfaidh [ga] Gabhfaidh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 múinteora [ga] múinteora تلفظ 0 رأی
07/05/2018 ní fhillfidh mé [ga] ní fhillfidh mé تلفظ 1 رأی
07/05/2018 Nach dtitfidh sé? [ga] Nach dtitfidh sé? تلفظ 1 رأی
07/05/2018 ní chanfaidh mé [ga] ní chanfaidh mé تلفظ 1 رأی
07/05/2018 leis na [ga] leis na تلفظ 1 رأی
07/05/2018 ní dhúntar é [ga] ní dhúntar é تلفظ 1 رأی
07/05/2018 an ndúntar é? [ga] an ndúntar é? تلفظ 1 رأی