کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/12/2019 stráinín [ga] stráinín تلفظ 0 رأی
12/12/2019 sainfheidhmeach [ga] sainfheidhmeach تلفظ 0 رأی
12/12/2019 suaill [ga] suaill تلفظ 0 رأی
12/12/2019 daingnigh [ga] daingnigh تلفظ 0 رأی
12/12/2019 muintearas [ga] muintearas تلفظ 0 رأی
12/12/2019 vása [ga] vása تلفظ 0 رأی
12/12/2019 fallaing [ga] fallaing تلفظ 0 رأی
12/12/2019 ligean ort [ga] ligean ort تلفظ 0 رأی
12/12/2019 carthanas [ga] carthanas تلفظ 0 رأی
12/12/2019 dual [ga] dual تلفظ 0 رأی
12/12/2019 beachtú [ga] beachtú تلفظ 0 رأی
12/12/2019 toll [ga] toll تلفظ 0 رأی
12/12/2019 toll in airde [ga] toll in airde تلفظ 0 رأی
12/12/2019 rannpháirteach [ga] rannpháirteach تلفظ 0 رأی
12/12/2019 dealaigh [ga] dealaigh تلفظ 0 رأی
12/12/2019 dealú [ga] dealú تلفظ 0 رأی
12/12/2019 dhealaigh [ga] dhealaigh تلفظ 0 رأی
12/12/2019 fáisceadh [ga] fáisceadh تلفظ 0 رأی
12/12/2019 chomh-dhothuigtheacht [ga] chomh-dhothuigtheacht تلفظ 0 رأی
12/12/2019 tuigtheacht [ga] tuigtheacht تلفظ 0 رأی
12/12/2019 chomh-inthuigtheacht [ga] chomh-inthuigtheacht تلفظ 0 رأی
12/12/2019 corruair [ga] corruair تلفظ 0 رأی
12/12/2019 ar uairibh [ga] ar uairibh تلفظ 0 رأی
12/12/2019 coinsiasach [ga] coinsiasach تلفظ 0 رأی
12/12/2019 pléascach [ga] pléascach تلفظ 0 رأی
12/12/2019 níorbh ea [ga] níorbh ea تلفظ 0 رأی
12/12/2019 eiseamláir [ga] eiseamláir تلفظ 0 رأی
12/12/2019 gléasadh [ga] gléasadh تلفظ 0 رأی
12/12/2019 arbh é [ga] arbh é تلفظ 0 رأی
12/12/2019 arbh ea [ga] arbh ea تلفظ 0 رأی